Balıkesir'de 45.6 milyon TL'ye satılık 2 adet arsa!

Balıkesir'de 45.6 milyon TL'ye satılık 2 adet arsa! Balıkesir'de 45.6 milyon TL'ye satılık 2 adet arsa!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Altıeylül Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkulü 45 milyon 600 bin TL bedelle satışa çıkardı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Altıeylül Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 45 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

 

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait yukarıda, tapu, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü arttırma sureti ile, satış ihalesi yapılacaktır.

1-İdarenin Adı    : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
a) Adresi    : Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR
b) Telefon ve Faks Numarası    : Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
c) Elektronik Posta Adresi    : emlakistimlak@balıkesir.bel.tr
2-İhale Konusu Taşınmaz    
a) Niteliği, türü ve miktarı    : Yukarıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazların ayrı ayrı satışı
b) Yerleri    : Altıeylül İlçesi 12752 ada 1 parsel ve Altıeylül İlçesi 12753 ada 1 parsel
3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer    : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati    : 16.10.2019 Çarşamba Günü Saat:14:10’da başlayarak 10’ar dakika arayla tabloda gösterilen sıraya göre

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.
k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL ( Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- Başvuru dosyaları 16.10.2019 Çarşamba günü ihale saatine kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
8- Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 12752 ada 1 parsel ve 12753 ada 1 parselin satış bedellerinin 10.000.000,00-TL si peşin, kalanı dört eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere ödenecek olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecek ve vade farkı uygulanmayacaktır.
Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.
9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.