Balmumcu Yapı Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Balmumcu Yapı Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! Balmumcu Yapı Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Balmumcu Yapı Yatırım Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Yılmaz Turhan, Cem Turhan ve Ceylan Turhan ortaklığında kuruldu.Balmumcu Yapı Yatırım Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Yılmaz Turhan, Cem Turhan ve Ceylan Turhan ortaklığında kuruldu.

Balmumcu Yapı Yatırım Anonim Şirketi konusu:
Şirketin ana amacı yurt içinde ve yurt dışında alışveriş merkezleri, ofis binaları, konutlar, toplu konut, oteller, turistik tesisler, depolar, sağlık tesisleri ve sair mühendislik altyapı tesisleri kültür ve sosyal içerikli yapılar fabrika ve sair sanayi tesisleri inşa etmek, yap işlet devret modeli veya karma model veya kat karşılığı yapmak ve yaptırmak, pazarlamak satmak veya kiralamak, hertürlü imar planı, inşaat, taahüt ve proje işleriyle ilgili olarak proje yönetimi, danışmanlık ve kontrollük hizmeti vermek veya inşa eden ve bunların işletmeciliğini yapan ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren ve gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her tür ortaklıklara gerek kuruluşlarında gerekse sonradan sermayeye veya yönetime iştirak ve/veya anılan sektörlerde doğrudan kendi adına yatırımlar yapmak veya işletmeler kurmaktır. Şirket yukarıda belirtilen ana amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda sayılan iş ve işlemleri ilgili yasa ve sair mevzuat çerçevesinde yapabilir: Kendi adına veya iştirak ettiği şirketler adına her türlü inşaat malzemesi, tesisat malzemesi, elektrik malzemesi ve benzeri her türlü mal, malzeme ve teçhizatın alımı, satımı, ihraç ve ithali; kendi adına veya iştirak ettiği şirketler adına gerek duyacağı her türlü makine, teçhizat, taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, edinimi, kiralanması, satılması, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, finansal kira yöntemi ile alımı, tutulması, bu işlemler için rehin ve kefalet verilmesi, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna hakkı, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifaki tesis edilmesi; şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin yükümlülüklerini ve kredilerini teminat altına almak için ipotek, teminat, işletme teminatı, kefalet ve diğer garantileri vermek veya alacaklarının teminatı için üçüncü kişilerden rehin, ticari işletme rehni almak veya gayrimenkulleri üzerinde kendi lehine ipotek tesis etmek ve bunları kaldırmak, bu hakları tapu siciline tescil veya terkin ettirmek; ana amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari ünvan ve marka, know-how ve sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının edinimi, satın alınması, satılması ve trampası; her türlü acentelik, distribütörlük, temsilcilik sözleşmeleri yapılması ve yukarıdaki fıkralarda sayılan iş ve işlemlerin bu sıfatlarla ifası; faaliyet konularıyla ilgili olarak proje yönetimi, danışmanlık ve kontrollük hizmeti verebilir, fizibilite etütleri, proje tanzimi, teknik ve ekonomik etüdler yapabilir ve yaptırabilir, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyete girebilir; menkul kıymetler aracılığı ve menkul kıymet portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla hisse ve hisse senetlerinin edinilmesi veya elden çıkartılması; ilgili mevzuat dahilinde şirketin faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü ticari, finansal ve sınai iş ve işlemlerin yapılması, sözleşmeler akdedilmesi, yerli ve yabancı kredi kuruluşlarından teminatlı ve teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alınması; gerek şirket gerekse ortağı olduğu diğer şirketlerin yönetimi için gerekli teknik, mali ve idari organizasyonları oluşturmak, yönetmek, yönetime katılmak, denetim sistemlerini kurmak, personel tayin etmek, eğitmek ve ilgili konularda gerekli hizmetleri vermek; yerli ve/veya yabancı şirketlerde antlaşmalar yaparak yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere girebilir ve iştirak ettiği ve iştirak edeceği şirketler adına taahütlerde bulunabilir; Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında şirket açısından kârlı ve gerekli kabul edilebilecek başka iş ve işlemlere yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile gerekli ana sözleşme değişikliği gerçekleştirilmek suretiyle girebilir.

Adres: Balmumcu Mh.Bestekar Şevki Sk. N.50/2 Beşiktaş