Başakşehir Belediyesi 2 dev arsasının ihalesini erteledi!

Başakşehir Belediyesi 2 dev arsasının ihalesini erteledi! Başakşehir Belediyesi 2 dev arsasının ihalesini erteledi!

Başakşehir Belediyesi, İkitelli 2 Mahallesi'nde yer alan konut imarlı 2 dev arsasını satışa çıkarıyor. İhale yöntemi ile satışacak arsaların toplam bedeli 425 milyon TL olarak belirlendi. Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ziya Gökalp Mahallesi (İkitelli 2) sınırları içerisinde bulunan konut imarlı 2 dev arsa ihale ile satışa çıkarılıyor. 

Başakşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde yer alan 90 bin 83 metrekare büyüklüğündeki 1426 ada 4 parseldeki arsa ile 64 bin 339,23 metrekare büyüklüğündeki 1425 ada 4 parseldeki arsa toplam 425 milyon 350 bin TL + KDV bedel ile satışa sunuluyor. 

1-) 1425 ada 4 parsel: 186.600.000,00-TL + KDV 
(Yüzseksenaltımilyonaltıyüzbin Türk Lirası + %18 KDV)

2-) 1426 ada 4 parsel: 238.750.000,00 TL + KDV 
(İkiyüzotuzsekizmilyon yediyüzellibin Türk Lirası + %18 KDV)

Tabyalar mevkiide, Olimpiyat Stadı Yolu üzerinde bulunan iki dev arsa  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecek. 

İhaleler ertelendi

28 Haziran 2018 tarihinde ihale edilecek iki arsanın ihaleleri, gayrimenkullerin büyüklükleri ve parselasyon durumlarının tekrar gözden geçirilecek olmasından dolayı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelendi. 

Arsalar için teklifler Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ihale günü ve saatine kadar verilebilecek.

İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı   :  Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi   :  Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (28.06.2018 Perşembe) saat 10:00'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.