Bayburt Belediyesi'nden satılık 14, kiralık 12 gayrimenkul!

Bayburt Belediyesi'nden satılık 14, kiralık 12 gayrimenkul! Bayburt Belediyesi'nden satılık 14, kiralık 12 gayrimenkul!

Bayburt Belediye Başkanlığı, Bayburt Tuzcuzade'deki 14 gayrimenkulü satıyor ve 12 gayrimenkulü kiraya veriyor. Taşınmazlar 16 Haziran günü saat 14:00'da ihale edilecek.Bayburt Belediye Başkanlığı'ndan:


Madde 1 - Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen İlimiz Tuzcuzade Mahallesi Şehit Osman Dağı mevkiinde bulunan 14 adet tripleks dairenin satılması ve Şingah mahallesi pafta: 26, ada: 221, parsel: 37 nolu gayrimenkul üzerinde yeni otogar binasında bulunan 12 adet yazıhanenin mevcut haliyle 1 (Bir) yıllığına kiraya verilmesi 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.


Madde 2 - İhale 16/06/2016 Perşembe günü saat 14:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


Madde 3 - Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat:

Madde 4 - İhalesi olan tripleks daire satışında; satış bedeli, KDV'si ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri müşteri tarafından peşin ödenecektir.


Madde 5 - İhalesi olan kiralık yazıhanelere ait 1 yıllık (İhale bedeli) kira bedeli, kiralamaya ait ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri, kira bedelinin KDV'si ve kati teminat peşin ödenecektir.


Madde 6 - Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

1 - Tebligat Adres Beyanı

2 - İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

3 - Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4 - Şartname alındı makbuzu.

5 - Geçici Teminat dekontu.

6 - Nüfus cüzdan fotokopisi

7 - İkametgah ilmühaberi

8 - İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9 - Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

10 - İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

11 - İlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını belirten belge.

12 - Otobüs yazıhaneleri için ihaleye girmek isteyen gerçek kişilikler (Katılımcılar) şehirlerarası yolcu taşımacılığı veya işletmeciliği (acentecilik) yaptığına dair belgeleri ibraz etmek zorundadır. (İstenilen Belge: D1 veya F1)


b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1 - Tebligat Adres Beyanı

2 - İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3 - Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4 - Şartname alındı makbuzu.

5 - Geçici teminat dekontu.

6 - Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7 - Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ (Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8 - Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9 - Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10 - Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11 - Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

12 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

13 - Otobüs yazıhaneleri için ihaleye girmek isteyen istekliler şehirlerarası yolcu taşımacılığı veya işletmeciliği (Acentecilik) yaptığına dair belgeleri ibraz etmek zorundadır. (İstenilen belgeler: D1 veya F1 ve İlgili şirket ‘’ firma ‘’ ile arasında yapılan acente sözleşmesi.)


7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.


8 - Teklifler 16/06/2016 Perşembe günü Saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.


9 - İhaleye katılmak isteyen istekliler her bir yazıhane kiralaması veya tripleks daire satışı için ayrı, ayrı şartname alma zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL ( Elli Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler…


İlanen duyurulur.