Bayraklı Belediyesi'nden 6.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Bayraklı Belediyesi'nden 6.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu Mahallesi'ndeki arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 6 milyon 850 bin TL olarak belirlendi.
Bayraklı Belediyesi, Soğukkuyu Mahallesi'ndeki arsayı 6 milyon 850 bin TL'ye satıyor. Taşınmaz, 22 Ağustos 2017 günü saat 14:00'da ihale edilecek.


Bayraklı Belediyesinden:

 

MAHALLE: SOĞUKKUYU

ADA: 40217

PARSEL: 1 

ALANI (m2): 1.094,20

İMAR DURUMU: AYRIK NİZAM 9 KAT (Konut Alanı)

CİNSİ: ARSA

FİİLİ DURUMU: BOŞ

MUHAMMEN BEDEL: 6.850.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT: 205.500,00 TL

İHALE TARİHİ: 22.08.2017

İHALE SAATİ: 14:00


 

Yukarıdaki taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 35/a Maddesi uyarınca ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Bayraklı Belediyesi Yeni Hizmet binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.


1) Satış ihalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli 2886 Sayılı Kanunun 57. Maddesine göre peşin ödenecektir.

2) İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.


3) İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini 22/08/2017 Salı günü saat 12:30 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.


4) İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz hesabına yatırmak veya teslim etmek zorundadır.


5) Satış ve devirlerle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.


6) İhaleye girmek isteyen;

1 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

2 - Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, geçici teminat makbuzu.

3 - Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

-Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

4 - Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (4) ve (5)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5 - İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).


7) İstekliler İhale Komisyonuna geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.


8) KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon (Encümen) Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

3- Kapalı teklif zarfları istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları 22/08/2017 tarih 12:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.


9) Komisyon (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.