17 / 08 / 2022

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik!

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik!

On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde cemevi olarak faaliyet gösteren konak, bina ve her türlü yapının bedelsiz kullanımı öngörülüyor.

GEREKÇE 

Türkiye'de Alevi yurttaşlarımız, yıllardır cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması konuşundaki hukuki mücadelelerini sürdürmektedir. Bu konuda başta  İzmir  Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyeler üzerine düşeni yaparak, cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine karar vermiştir. Bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, 2 Aralık 2014 tarihinde cemevlerinin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlanması konusunda yerinde bir karar vermiştir. 

6360 sayılı Kanun yasalaşmadan önce büyükşehir belediyesi sınırları içindeki köy ve 2000'in altında nüfusu bulunan belde statüsü taşıyan yerleşim birimlerindeki cemevlerinin bulunduğu yapının mülkiyet hakkı mahalle muhtarlıklarındaydı. Kanun çıktıktan sonra, ilgili köyler ve söz konusu beldeler mahalle statüsüne döndüğü için, köy muhtarlığında bulunan yapıların mülkiyet hakkı da bağlı oldukları ilçe belediye başkanlıklarına geçmiştir. 

İlgili cemevlerinin bağlı olduğu dernekler, bulundukları yapıyı kullanabilmeleri için ilçe belediye başkanlıklarına başvurarak, kiralama yoluna gitmek zorunda kalmaktadır. Yapıyı kiraya verme keyfiyeti ilçe belediyesinde olduğu için zaman zaman kira konusunda anlaşamama veya icraya kadar varabilecek hukuki sorunlara yol açma potansiyeli bulunmaktadır. 

Bu Kanun teklifi, önceden köy tüzel kişiliğinde bulunan cemevlerinin mülkiyet durumunun 6360 sayılı Kanun'un yasalaşmadan önceki haline getirmek için hazırlanmıştır. 

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 12/11/2012 tarihli 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“EK MADDE 1- - Bu Kanun uyarınca köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerinde cemevinin bağlı bulunduğu derneğin, hükmü şahsiyeti devam ettiği sürece söz konusu dernek, cemevi olarak faaliyet gösteren “konak, bina ve her türlü yapı”nın bedelsiz kullanım hakkına sahiptir." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.