18 / 08 / 2022

Belediyeye hangi vergiler ödenir?

Belediyeye hangi vergiler ödenir?

Devlete belediye aracılığı ile bazı vergiler ödeniyor. Vergiler, belli dönemlerde ve belli vergi oranları ile mükellefleri tarafından ödeniyor. Peki belediyeye hangi vergiler ödenir? İşte belediye vergileri...Belediyeye hangi vergiler ödenir?

Devlete belediye aracılığı ile bazı vergiler ödeniyor. Belediyeye ödenen vergiler, Belediye Gelirleri Kanunuda açıklanıyor. Kanun gereğince belediyeye ödenen vergi ve harçlar arasında ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, yangın sigortası vergisi, çevre temizlik vergisi ve emlak vergisi bulunuyor


Vergiler, belli dönemlerde ve belli vergi oranları ile mükellefleri tarafından ödeniyor. Örneğin, emlak vergisini 1319 sayılı kanun gereğince vergi mükellefi olan taşınmaz mal sahipleri ödüyor. İki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisinin ilk taksiti Mayıs 31'e kadar ödenirken; ikinci taksitlet ise Kasım ayında ödeniyor.


Belediye vergileri:

1. İlan ve Reklam Vergisi

Konu: 

Madde 12 – Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir. 


Mükellef ve sorumlu: 

Madde 13 – İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. 


İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yaptırmaktan sorumludurlar. 


2. Eğlence Vergisi

Konu: 

Madde 17 – Bu Kanunun 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir. 


Mükellef: 

Madde 18 – Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir. 


İstisna ve muaflıklar: 

Madde 19 – Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz: 


. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şenlik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler. 


. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen kongre, konferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen eğlenceler ve konserler. 


. Eğitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertiplenen eğlenceler. 


. Spor-Toto oynanması. 


. (3048 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle eklenen bent) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen yerler. 


Matrah: 

Madde 20 – Verginin matrahı: 

. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılat (Bilet bedeli dışında bağış veya başka adlar altında alınan paralar dahil.) 


. Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayrisafi hasılat. 


. (3048 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen şekli) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için, Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır. 


3.  Haberleşme Vergisi : 

Konu : 

Madde 29 – (3239 sayılı kanunun 119'uncu maddesiyle değişen madde) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon İşletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir. 


Mükellef : 

Madde 30 – Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon idaresidir.  


4. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi: 

Konu: 

Madde 34 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. 


Mükellef ve sorumlu: 

Madde 35 – Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisini ödemekle mükelleftirler. 


Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar. 


5. Yangın Sigortası Vergisi: 

Konu: 

Madde 40 – Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın Sigortası Vergisine tabidir. 


Mükellef: 

Madde 41 – Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükelleftirler.


6. Emlak vergisi

Konu: Gayrimenkul sahipleri tarafından iki eşit taksit halinde alınan vergi olup, ödenecek bedel, taşınmazın rayiç bedeline ve türüne göre değişkenlik gösteriyor.


7. Çevre ve temizlik vergisi

İşyeri ve mesken kullacıları tarafından ödenen çevre ve temizlik vergisinde meskenlerde vergi su faturasına yansıtılıyor. Ancak işyeri sahibi veya kiracılarının bu vergiyi belediyeye giderek ödemeleri gerekiyor. Vergi iki eşit taksit halinde ödeniyor.


Belediye Gelirleri Kanunu 2014!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com