Bellavita Seyahat Hizmetleri ve Turizm Limited Şirketi açıldı!

Bellavita Seyahat Hizmetleri ve Turizm Limited Şirketi açıldı! Bellavita Seyahat Hizmetleri ve Turizm Limited Şirketi açıldı!

Bellavita Seyahat Hizmetleri ve Turizm Limited Şirketi Şişli'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Hazer Qarashuli, Melis Ekin ve Yeşim Çopaltekin ortaklığında kuruldu.

Bellavita Seyahat Hizmetleri ve Turizm Limited Şirketi Şişli'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Hazer Qarashuli, Melis Ekin ve Yeşim Çopaltekin ortaklığında kuruldu.

Bellavita Seyahat Hizmetleri ve Turizm Limited Şirketi konusu:
a)Şirket yurt içinde ve yurt dışında endüstrisine ilişkin her türlü turistik otel, motel, konaklama tesisleri, tatil köyleri, yat limanları, kaplıca tesisleri, kamping, kafeterya, kıraathane, kahvehane, restaurant, bar, disko, seyahat sporları, plaj, su ve kış sporları, eğlence, yiyecek, içecek, market, mağazalar, büfeler ve benzeri turistik tesisleri kurar, işletir, satın alır, kiraya verir, turizm endüstrisine ilişkin emtia, hatıra eşyası, araçları ve gereçleri alır, satar, ithalatını ve ihracatını yapar ve yaptırır. Kendi kuracağı ekiplerle bu işi organize eder. b)Yurt içinde ve yurt dışında grup gezileri ve turlar düzenler, yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütür. Kara, hava, deniz ulaştırma araçlarının biletlerini alır, satar, seyahat acentelikleri alır, işletir, seyahat acentelikleri ile ilgili araç ve gereçlerin ithalat ve ihracatını yapar. c)Bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kurum ve şirketlerle bağlantılar yaparak ortaklıklar tesis eder. Turizm işi ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında irtibat büroları açar, turistlere yapacakları seyahat ile ilgili bürolar vasıtası ile bilgiler sunar. turizm faaliyeti ile ilgili gerekli izinleri almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında sergiler açar, fuarlara iştirat eder, yerli ve yabancı firmalardan acentelik ve mümessillik alır, verir, komisyonculuğunu yapar. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Şirket lüzumlu görülecek menkul (Otomobil, Kamyon, Kamyonet, Tır, Gemi vs.) ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5.Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6.Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 7.Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. 8.Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 9.Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir. 10.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Merkez Mah. Büyükdere Cad. Gur Ap.N:27-29/6 ŞİŞLİ