Beyoğlu'nda 10 milyon TL'ye satılık sinema binası!

Beyoğlu'nda 10 milyon TL'ye satılık sinema binası! Beyoğlu'nda 10 milyon TL'ye satılık sinema binası!

Beyoğlu Küçükpiyale Mahallesi'nde bulunan 947 metrekare yüzölçümüne sahip kargir sinema binası, İstanbul Satış Memurluğu tarafından 9 Haziran 2015 günü saat 14:00 ile 14:10 arası ihale ediliyor.Beyoğlu Küçükpiyale Mahallesi'nde bulunan 947 metrekare yüzölçümüne sahip kargir sinema binası, İstanbul Satış Memurluğu tarafından 10 milyon 71 bin 345 TL'ye satışa çıkarılıyor. Zincirlikuyu Mevkiinde yer alan sinema binası 4 kattan oluşuyor.


İstanbul ili, Beyoğlu, Kücükpiyale Mah., Zincirlikuyu Mevkii., Ada-Parsel: 1162-47., Yüzölcüm: 947,00m2„ Ana Tas. Nitelik: Kargir Sinema Binası üzerindeki 08.07.1993 Tarih 3081 Yevmiye sayılı 99 Yıllığı 1 TL’sına TEK Genel Müdürlüğü lehine Kira Şerhi" ve buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.


İMAR DURUMU: Dosya içeriğinde bulunan İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nln Kıymet Takdirine İtiraz Davasına ilişkin 2014/128. Esas Sayılı Dosyasına sunulan Bilirkişi Raporunda" İstanbul, Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlügü'nün 03.06.2013 tarih ve 8609 Sayılı Yazısında; 28.11.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Dolapdere - Piyalepaşa Bulvarı ve çevresi, l.Etap uygulama İmar Planında h:4 kat irtifak (Bina Yüksekliği: 14,50mt) mer’i Plan ve Yönetmelik Şartlarında, Bitişik Nizam Konut + Ticaret alnımda kaldığı" Denilmektedir.


ÖZELLİKLERİ: Dosya içeriğinde bulunan İstanbul 7.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Kıymet Takdirine itiraz Davasına ilişkin 2014/128. Esas Sayılı Dosyasına sunulan Bilirkişi Raporunda Taşınmaz "Dava konusu taşınmaz, İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kücükpiyale Mahallesi, Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi, 20 kapı numarada kain Tapuda, 1162 Ada 47 Parselde kayıtlı 3 katlı, B. Karkas sistemle inşa edilmiş sinema binasıdır. Dava konusu taşınmaz, caddeye cepheli ve aynı caddeden girişi olan yapıdır. Binanın hali hazırda kullanılmadığı, bakımsız ve metruk halde olduğu görülmüştür. Demir kapılı, eski yıllarda sinema binası olarak kullanıldığı anlaşılan yapı, parselin tamamına oturtularak inşa edilmiştir. Tespite konu yapı, yapılış amacına uygun piyeslerle tertip edilerek planlanmıştır. Yüksek tavanlı Sinema Salonu, Fuaye, Hol, Ofisler, VVc’ler, Depolar seklinde üc katlı olarak inşa edilmiştir. Dosyasına sunulmuş imar Durumuna göre, taşınmazın bulunduğu bölge, Konut + Ticaret alanında olup, yeni imar durumuna göre; 4 katlı, H:14,50mt Yüksekliğinde Bitişik Nizam inşaat kosullarındandır.


Her türlü altyapısı tamamlanmış, Belediye Hizmetlerinden azami ölçüde faydalanan, Toplu Tasım Araçlarının çalıştığı, Ulaşımı oldukça kolay, yoğun bir Ticari hareketliliğin yaşandığı bölgededir." Denilmektedir.


GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Dosyada mevcut İstanbul 7.Sulh Hukuk Mahkemesinin Kıymet Takdirine itiraz Davasına ilişkin 2014/128 Esas Sayılı dosyasınca verilen 2014/611 Karar Sayılı ilamında Taşınmazın Değeri: 10.071.345,OO.TL. (Onmilyonyetmişblrbinüçyüzkırkbeş.TL.)’sı tespit edilmiştir. KDV ORANI % 18'dir.Satış şartları:

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 09/06/2015 SALI GÜNÜ saat 14.00.’dan - 14.10’a kadar, İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası ÇAĞLAYAN - İSTANBUL adresinde yapılacak olup, l.ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satıs masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en cok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 09/07/2015 PERŞEMBE GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en cok arttırana, ihale edilecektir.


Su kadar ki; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50’sini bulması ve satıs isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satıs talebi düşecektir.


Acık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce baslar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki besinci gün baslar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 09.07.2015 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi Internet Sitesinde mevcut e-satıs portalı üzerinden Satıs Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2014/199 SATIS. Satıs Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya.iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi internet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.


Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet maddesinde ise İİK.Md.124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satıs peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV., %o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayrimenkulun tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satıs bedelinden ödenir. (Vergi, Hare oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbes gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, is bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş- okumuş biliyor sayılacakları,


7-         Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.


Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/199. SATIS sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 16.02.2015