Bilal Taahhüt ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bilal Taahhüt ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Bilal Taahhüt ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Gül Arslan tarafından 500 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de Kağıthane, Yeşilce Mahallesi, Destek Sokak 'ta kuruldu.


Bilal Taahhüt ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Gül Arslan tarafından 500 bin TL sermaye ile 16 Ekim'de  Kağıthane, Yeşilce Mahallesi, Destek Sokak'ta kuruldu. 


Bilal Taahhüt ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT a.  Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket Amacına Ulaşabilmesi İçin Aşağıdaki Konularda İşlemler Yapılabilir:    1- Konusuna giren işlerle ilgili olarak pazarlama, danışmanlık, komisyonculuk işleri yapmak ve bu amaçların gerçekleşmesi konusunda her türlü kanuni tasarrufta bulunmak. 2- Şirket faaliyet konusu ile ilgili, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak. 3- Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için tesisler kurar, satış merkezi depolar açar ve işletir. 4- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili her türlü imalat, ihracat ve ithalat işleri ile dahili ticaret ve pazarlama işlerini yapar ve yaptırır. 5- Konusu ile ilgili mümessillik,acentelik, bayilikler, ustalık (know-How) ve patent alabilir ve verebilir. Elde ettiği hakları başkalarına devredebilir, kiralar veya kiraya verebilir. 6- Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü komisyonculuk yapabilir, amaç ve konusu ile ilgili hususlarda her türlü kurulmuş şirketlere iştirak eder. 7- Şirket faaliyet konuları ile ilgili amacına ulaşmak için gayrimenkuller satın alır, satar, inşa ettirir. Gerek şirketin, gerekse gerçek ve tüzel üçüncü şahısların menkul ve gayrimenkulleri üzerine şirket leyh ve aleyhinde kendi borç ve alacakları için rehin, ipotek ve sair ayni hakları tesis etmek, konan ipotekleri kaldırmak ve kaldırtmak. 8- Gerekli hallerde şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri üçüncü kişiler lehine ipotek etmek, rehin vermek, şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri üçüncü kişilerin borçlarının, kullandığı veya kullanacağı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek etmek, rehin vermek ve benzeri ayni haklarla takyit etmek, ipotek rehin ve benzeri ayni hakları terkin etmek ve çözmek. 9-Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak teknik bilgi anlaşmaları yapmak, bu anlaşmaları kısmen ve tamamen almak ve devretmek. 10- Bankalardan ve mali müesseselerden kredi, resmi kuruluşlardan teşvik ve yatırım indirim belgeleri almak, dış yatırım kaynaklarından yararlanmak, kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin etmek, teminat ve kefalet için gerekli iştiraklere katılmak. 11- Şirket amacını gerçekleştirmek için iştigal konusu ile ilgili her türlü devlet, özel ve tüzel kişileri yurt içinde ve yurt dışında açmış olduğu ihale, pazar, panayır, ve fuarlara tek başına veya ortaklık kurarak veya başka firmalarla müştereken katılabilir, arttırma veya eksiltmede bulunabilir almış olduğu ihaleyi devredebilir. 12- Şirket faaliyet konusu ile ilgili ihtiyacı için otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet alabilir, satabilir, kiralar,kiraya verebilir.


Bilal Taahhüt ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Kağıthane, Yeşilce Mahallesi, Destek Sokak No: 38/A