Bina vergisi mükellefiyetinin başlaması ve bitmesi!

Bina vergisi mükellefiyetinin başlaması ve bitmesi!Bina vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar? Bina vergisi mükellefiyeti ne zaman biter? İşte 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yer alan bina vergisi mükellefiyetinin başlaması ve bitmesi ile ilgili hükümler...


Bina vergisi mükellefiyetinin başlaması ve bitmesi!

Bina vergisi mükellefi, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler oluyor. Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.  Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

 

Peki "Bina vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar, Bina vergisi mükellefiyeti ne zaman biter?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Bina vergisi mükellefiyetin başlaması ve bitmesi ile ilgili esaslar Bina Vergisi Kanunu kapsamında madde 9'da şu şekilde açıklanıyor:


Madde 9  

Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi 

(4751 sayılı Kanunun 2/A maddesiyle değişen fıkra Yürürlük: 9.4.2002. Geçerlilik: 1.1.2002)Bina vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, 


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, 


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, 


Takip eden bütçe yılından itibaren başlar. (*) 


Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer. 


Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, mükelleflerce, keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz. (*)(Değişmeden önceki şekli) (1610 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen şekli) Bina Vergisi mükellefiyeti;

a) Bu Kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri tarihi,

b) Bu kanunun 33'üncü maddesinin 1-7 numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu, aynı maddenin 8 numaralı fıkrasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet edildiği tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takibeden bütçe yılından itibaren başlar.Emlak vergisi beyan esası!
Konut vergisi beyannamesi!