Çukurova Balkon

Bitlis'te 5 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Bitlis'te 5 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi! Bitlis'te 5 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü 5 milyon 19 bin TL bedelle arsa karşılığı inşaat ihalesi yapıyor.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü 5 milyon 19 bin TL bedelle arsa karşılığı konut ve ticari alan yaptıracak. Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecek.

Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden:

1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra
sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, 13/09/2019 tarihinde saat 10:00’de BİTLİS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Emlak
Müdürlüğü’nde Müdür odasında pazarlık usulü ile yapılacaktır.
2- Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 1 adet BOZBURUN KÖYÜ 10 DERSLİK (Okul Binası Çevre
Düzenlemesi+ KDV dahil maliyeti) 2.100.000,00 TL ve 1 adet KOCAİNİŞ KÖYÜ 2 DERSLİK ANASINIFI (Okul Binası Çevre Düzenlemesi+ KDV dahil
maliyeti) 400.000,00 TL Yapım İşlerine karşılık, tablo 2 de belirtilen 3 (üç) adet ve toplam 2.519.000,00 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek,
bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 19.000,00 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden
ve peşin olarak ödenecektir.
3- Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
4- Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 365 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale
getirmek zorundadır.
5- Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate
alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat
ruhsatını alması zorunludur.
6- Geçici teminat bedeli 377.850,00 TL dir. (üçyüzyetmişyedibinsekizyüzellitürklirası) -.
7- İhale dokümanında yer alan belgeler Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak,
ihaleye teklif vereceklerin İdarece CD ortamında hazırlanan ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL
(BeşyüzTL) dir.
8- İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER :
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler,
(toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesi, toplam inşaat bedelinin en az %20’sine tekabül eden ayni veya nakdi öz kaynağı olduğunu
kanıtlayan belgeleri ile şartnamenin 10. maddesinde belirtilen diğer belgeler),
b) Geçici teminat olan 377.850,00 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne,
Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı
ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi,
f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur