Düzce Milli Emlak'tan 64.2 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Düzce Milli Emlak'tan 64.2 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, 64 milyon 220 bin TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi yaptıracak.


Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, arsa karşılığı inşaat ihalesi yaptıracak. İşin bedeli ise 64 milyon 220 bin TL olarak belirlendi.

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'nden:

 Düzce Milli Emlak

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre Tablo 1-de yer alan Proje İmam Hatip Ortaokulu ihalesi 30/09/2019 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 10:30 da, Tablo 2-de yer alan Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu ihalesi 30/09/2019 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11:00 da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odası) toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.

2 - Tablo-1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 24.650.000,00 TL maliyetli (Özel Tip Projeli) Proje İmam Hatip Ortaokulu yapımına karşılık Tablo-2 de belirtilen ve toplam 25.163.600,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar, Tablo-3 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 18.155.839,00 TL maliyetli (Özel Tip Projeli) Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu yapımına karşılık Tablo-4 de belirtilen ve toplam 18.436.322,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek; Yapılacak Proje İmam Hatip Ortaokulu toplam inşaat bedelleri olan 24.650.00,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 25.163.600,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 513.600,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak bedel ve Yapılacak Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu toplam inşaat bedelleri olan 18.155.839,00 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 18.436.322,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 280.483,00 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak bedel sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

4 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

5 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 700 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

6 - Geçici teminat bedeli Proje İmam Hatip Ortaokulu için; 3.774.540,00 TL, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu için ise 2.765.448,30 TL dir.

7 - Arsa karşılığı inşaat yapılacak taşınmazlar için ihale dokümanı bedeli 1.000,00 TL dir.

8 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) Geçici teminat bedeli Proje İmam Hatip Ortaokulu için; 3.774.540,00 TL, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu için ise 2.765.448,30 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
d) İhale dokümanı bedeli olan 1.000,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
f) Toplam inşaat bedelinin yüzde 50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
g) Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az yüzde 20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.csb.duzce.gov.tr adreslerinden görülebilir