Kayseri'de 6.2 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Kayseri'de 6.2 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 milyon 175 bin 535 TL bedelle arsa karşılığı inşaat yaptıracak.


Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, arsa karşılığı inşaat ihalesi yaptıracak. İşin bedeli 6 milyon 175 bin 535 TL. olarak belirlendi.

ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN KAT KARŞILIĞI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Küçük Söğütlü Önü Camii Vakfına ait olan, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 1. Eskişehir Mahallesinde bulunan, tapunun (2348) Ada, (23) Parsellerinde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 11.03.2019 tarih ve 80/52 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü Kat Karşılığı ihalesine çıkartılmıştır.


Kayseri

I- Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 1. eskişehir Mahallesinde bulunan , mülkiyeti Küçük Söğütlü Önü Camii Vakfına ait,2348 ada 23 parsel sayılı 2.512,22 m² m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın,
1- Ruhsata esas mimari projeye göre yapılacak olan binadan en az ; 9. Kat 18 ve 17 nolu bağımsız bölümler, 7. Kat 14 ve 13 nolu bağımsız bölümler, 5. Kat 10 ve 9 nolu bağımsız bölümler, 3. Kat 6 ve 5 nolu bağımsız bölümler, 2. Kat 4 nolu bağımsız bölüm, 1. Kat 1 nolu bağımsız bölüm olmak üzere 10 adet daire ve zemin katta bulunan dükkan vasıflı 23 nolu bağımsız bölüm ile 22.000,00 TL bedelin vakfı adına alınması,
2- Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması yer teslimi tarihinden itibaren varsa üzerindeki yapıların her türlü güvenlik önleminin İş ve Sosyal Güvenlik hukuku kapsamında alınarak yıkılıp, kaldırılması, bu konuda gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından alınması, itiraz-tevhit, terk ve vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve  kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması, bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenlerde dahil olmak üzere tüm bu iş ve
işlemlere ait masraflarında yine yüklenici tarafından karşılanılması,
3- 3194 sayılı kanuna göre, taşınmazdan kamuya terk edilmesi gereken kısmın istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde, ilk kez kesinti yapılacak ise %40’a kadar olan kısmın bedelsiz terk edilmesi, terk oranının %40’ın üzerinde olması veya parselin ikinci kez imar uygulaması görmesi girmesi halinde ise, aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak idaremize ödenmesi ,
4- Mimarlar odası en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere avan proje bedelinin sözleşme imzalanmadan önce müellifine yüklenici tarafından tef’aten ödenmesi,
5- İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde ihale oranında vakfına yansıtılması,
6- İmar durum değişikliği veya başka herhangi bir nedenle; ihaleye/sözleşmeye esas projede/proje öngörüsünde, onaylı sözleşmede yer almayan ilave kat, depo, bağımsız bölüm vb. paylaşıma konu alanların ortaya çıkması ve projede değişiklik olması halinde; ‘Yeniden Değerlendirme Ekspertiz Raporu’ ile tüm bağımsız bölümlerin piyasa değerleri yeniden belirlenerek ortaya çıkan ilave bölümler ihale/sözleşme oranında paylaşılması,
7- 634 sayılı Kat Malikleri Kanunu gereğince yapıya uygun yönetim planının Bölge
Müdürlüğü gözetiminde hazırlatılması,
II- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Sahabiye Mahallesi Bor Caddesi No:4 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının zemin katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.
III- İhale dokümanı, Sahabiye Mahallesi, Bor Caddesi No:4 Kocasinan/Kayseri adresindeki Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü (1). kat Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale Dokümanı 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. IV- İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları
teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katında bulunan Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imz beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin İdaremizin Vakıflar Bankası Kocasinan Şubesi nezdindeki TR270001500158007297093243 no’lu hesabına yatırıldığına dair makbuz,
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim
Beyannamesi(Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti
veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik  Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),
k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:6),
l) Şekli ve içeri şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli örneğe uygun
Teklif Mektubu (Ek:7)
m) Ekli örneğe uygun Kesin Teminat Mektubu (Ek:8)
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
V- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI- İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 6.ncı maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7.nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 1.katındaki Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
VII- İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII- Teklif dosyası, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 1.Kat, Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
X- Bu işe ait yayınlanmış olan tüm ilan bedelleri Sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından defaten İdaremize yatırılacaktır.
XI- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
XII- İş bu ilan metni, mevzuatı gereği yer alması gereken özet bilgileri içermekte olup detaylı bilgi için bu işe ilişkin hazırlanan şartname, sözleşme ve ihale dosyasının incelenmesi gerekmektedir.
TEL : 0(352) 222 66 40 Dahili: 7305-7300
FAKS : 0(352) 231 05 87
E-MAİL :kayseri@vgm.gov.tr.
İLAN OLUNUR