Düzce'de 13.5 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

Düzce'de 13.5 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü 13 milyon 565 bin 744, 57 TL bedel ile okul yaptıracak. Okul için arsa karşılığı inşaat ihalesi yapılacak. 


Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü 13 milyon 565 bin 744, 57 TL bedel ile arsa karşılığı okul yaptıracak. Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat
ruhsatının alınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecek. 

Düzce

1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik 298 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 08/03/2019 tarihinde saat 10.30 de Düzce Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında toplanacak Komisyon marifetiyle Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
2 - Tablo-1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Tablo1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan ( Çevre Düzenlemesi+KDV dahil) 13.565.744,57 TL maliyetli (038-MEB_150 Revize edilerek 100 yatak kapasitesine indirilmiş haline karşılık) Tablo-2 de belirtilen ve toplam 13.916.069,00 TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek; Yapılacak okulun toplam inşaat bedelleri olan 13.565.744,57 TL ile inşaat karşılığı verilecek taşınmazların tahmini bedeli olan 13.916.069,00 TL arasında Hazine lehine meydana gelen 350.324,43 TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3 - Okul yapımı için belirlenen taşınmazın zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.
4 - Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listeis dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlanması ve bu süre içeresinde inşaat ruhsatını alması zorunludur. 
5 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 730 gün içinde tamamlayarak
geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
6 - Geçici teminat bedeli 2.087.860,35 TL dir.
7 - Arsa karşılığı inşaat yapılacak taşınmaz için ihale dökümanı bedeli 1.000,00 TL dir.
8 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
9 - Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) Geçici teminat olan 2.087.860,35 TL nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c) Tebligat için Türkiyede adres beyanı,
d) İhale dökümanı bedeli olan 1.000,00 TL nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
f) Toplam inşaat bedelinin %50’si kadar benzer iş deneyim belgesini (Yüklenici veya alt yüklenici ya da teknik personelin),
g) Yüklenicinin toplam inşaat bedelinin en az %20’ sine tekabül eden ayni veya nakdi özkaynağı olduğunu kanıtlayan belgeleri,
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.csb.duzce.gov.tr adreslerinden görülebilir