İzmir'de 12.5 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

İzmir'de 12.5 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi! İzmir'de 12.5 milyon TL'ye arsa karşılığı inşaat ihalesi!

İstanbul Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı arsa karşılığı inşaat ihalesi düzenliyor. İhale 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. 
İstanbul Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından arsa karşılığı inşaat ihalesi düzenleniyor. Toplam bedeli 12 milyon 485 bin TL  olarak belirlenen ihale 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığından:


1- Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre, TABLO 1 ve 2 deki taşınmazlar için 29.08.2019 tarihinde saat 11:00’de,  İzmir  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binasındaki Zemin kat İhale Salonunda toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2-Tablo 1 de belirtilen iki adet taşınmazın üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan toplam 12.403.625,00.-TL (Okul Binası, Altyapı, Çevre tanzimi, Zemin iyileştirme ve KDV dahil) maliyetli Okul Binasına karşılık Tablo 2 de belirtilen 1 adet ve 12.485.000,00.-TL tahmini bedelli taşınmaz verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 81.375,00.-TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3-Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etüdü, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınma işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
4-Okul yapımı ihalelerine ait işler yık-yap modeli üzerine kurulu olduğundan, yıkılması gereken okul binaları yüklenici tarafından yıkılacaktır. Bu yapılardan çıkacak enkaz (yeniden değerlendirilebilecek ve gerektiğinde kullanılabilecek malzeme) yıkım işi ve yıkım nedeniyle oluşacak molozun temizlenerek döküm yerlerine taşınması karşılığında yükleniciye ait olacaktır. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.
5- Yüklenicinin, işyeri tesliminden itibaren 120 gün (Yüzyirmi) içerisinde; zemin ve temel etüdünü yaptırması, tip projesi ve teknik şartnamesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.
6-Projenin uygulama süresi işyeri teslim tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.
7-Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar için geçici teminat bedeli toplam 1.860.544,00.-TL’dir.
8- İhale dokümanı bedeli 500,00.-TL (Beşyüz)dir
9-İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a-İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b-Geçici teminat bedeli olan Tablo 1 deki taşınmazlar için 1.860.544,00.-TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Banka Hesabına (TC Ziraat Bankası IBAN TR 44 0001 000 776 0000 1000 5515), Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d-Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
e- Her ihale için ayrı ayrı olmak üzere ihale dokuman bedeli olan 500,00.-TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
f-Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
*Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
*İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
*İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. İLAN olunur.