BKS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

BKS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! BKS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

BKS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 51 bin TL sermaye ile, 3 Şubat 2015'te, Rıfat Hakan Kodal Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda, Şişli'de kuruldu.


BKS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 3 Şubat 2015'te, 51 bin TL tazminat ile, Rıfat Hakan Kodal Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


BKS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;1.Gayrimenkul alım, satım, kiralama, kiraya verme, elde tutma, işletme faaliyetleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü gayrimenkul yönetim ve danışmanlık hizmeti ile ilgili olarak her türlü iş, işlem ve faaliyeti gerçekleştirmek ve inşaatçılık ile ilgili her türlü iş, işlem ve faaliyeti gerçekleştirmek, 2.İşyeri, konut, rezidans, mağaza, alışveriş merkezi, eğlenme ve dinlenme alanları, hipermarket, ticari depo, ticari park, hastane, otel, apart otel ve bunlarda sınırlı olmaksızın her türlü yapıyı gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bu gayrimenkuller üzerinde bina inşa etmek, bağımsız bölümleri satmak ve bunlarla ilgili olarak her türlü ayni hakkı iktisap etmek, bunlar üzerinde her türlü ayni hakkı tesis etmek, bu hakları kaldırmak, otel, apart otel, hastane veya buna benzer gayrimenkul malların faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin etmek, arsa sahipleri ile satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, hasılat paylaşımı sözleşmeleri ve tüm diğer sözleşmeleri akdetmek, malik oldukları/olacakları yada sözleşme ile kendilerine tahsis edilecek arsalar üzerinde projeler geliştirmek, inşaat yapmak, üçüncü kişilerle inşaat ve amaca uygun başka sözleşmeler akdetmek,    3.İmarsız arazilerin imar planlarını hazırlamak ve uygulamak; hali hazırda haricen ifraz ve tevhid işlemleri ile her türlü kadastro çalışmaları yapmak, arazi tapulaştırma projeleri hazırlamak, 4.Gayrimenkul üzerinde imar planı, aplikasyon planı, mimari proje, mühendislik projeleri, altyapı projeleri vb. gibi tüm plan ve projeleri yapmak ve yaptırmak, 5.Yönetim planları ve çıkış stratejileri geliştirmek, malvarlığı yönetim planlarını yerine getirmek, mülkiyet randımanını izlemek ve malvarlığı yöneticileri kiralama temsilcileri ve müteahhitlerle işbirliği içinde satılması için malvarlıklarını konumlandırmak ve malvarlığı performansını izlemek, 6 Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak fizibilite hazırlamak, danışmanlık ve kontrolörlük hizmetleri vermek, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girmek ve bu konularla ilgili fizibilite ve kontrolörlük hizmetleri vermek,   7.Turizm amacı ile otel işletmesi, turistik konaklama, restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, apart otel ve bunlarda sınırlı olmaksızın her türlü turistik konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmeciliklerini yapmak, yurt içi ve yurt dışı seyahat organizasyonu, ilgili birimlerden ilgili izin ve ruhsatları almak dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, turizme ilişkin her türlü faaliyette bulunmak,   8.Gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak yapılacak inşaat işlerini organize etmek, yönetmek, yönlendirmek, bu amaçla genel müteahhitlik hizmetleri ifa etmek ve buna ilişkin sözleşmeleri akdetmek, satın aldığı toplu veya münferid konutları, rezidans, mağaza, alışveriş merkezi, eğlenme ve dinlenme alanları, hipermarket, ticari depo, ticari park, hastane, otel, apart otel, garaj, otopark ve iş yerlerini, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, 9.İştigal konuları ile ilgili olarak veya bu konuların dışında özel ve tüzel kişi ya da kuruluşlara her türlü danışmanlık hizmeti vermek, Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü ticari, sınai, hukuki ve mali muameleleri yapar ve yaptırır. Şöyle ki;  1.Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere gerek duyacağı taşınır ve taşınmaz malları, iştirak payları ve haklarını kısmen ya da tamamen satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir, icabında ifraz, tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir, bu taşınmazlar üzerinde her türlü bina inşa edebilir, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Gerektiğinde satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, bunları tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekkedebilir, diğer her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir. Bunlar üzerinde mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir. Gerek şirket, gerek başka şahıslar ve bunlara ait borçlar için rehin veya ipotek kabul edebilir, verebilir ve her türlü ayni hakkı kabul edebilir. Alacaklarına karşılık olarak ipotek alabilir, rehin alabilir, rehinleri çözdürebilir, şirket üçüncü şahıslara ait olan malları ipotek olarak alabilir, bu ipotekleri fekkedebilir. Üçüncü şahısların borçlarından dolayı müteselsil kefil olabilir. 2. Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği işler için mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya yeni teşebbüslere girebilir, iştirak edebilir, süreli veya süresiz her türden ortaklık tesis edebilir, gerektiğinde bunlardaki hisselerini satabilir, amaç ve konusunu ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


BKS Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat:3