Bodrum'da 28.6 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Bodrum'da 28.6 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!


Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum'da yer alan 3 adet gayrimenkulü 28 milyon 654 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum'da yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 28 milyon 654 bin TL olarak belirlendi.

Bodrum

Bodrum

Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 ve 2. sıralarda yer alan Hazineye ait taşınmaz malların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü, 3. sırada yer alan Hazineye ait taşınmaz malın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif usülü ile satış ihalesi yapılacaktır.
1- İhaleler, yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde (Çarşı Mah. Hükümet Konağı Bodrum/MUĞLA), toplanacak
İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
 a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
 b) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı
 c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları (Teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
 d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2021 yılı) alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı teklif usülüyle satış ihalesi yapılacak olan 3.sırada yer alan taşınmaz ile ilgili tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki 
Bodrum
gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca yapılacak olan ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.
5- İhaleler, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacağından, nakit olarak yatırılacak geçici teminatların Ziraat Bankası TR44 0001 0002 0200 0010 0056 97 Iban nolu Hazine Cari Hesabına ya da Malmüdürlüğü veznesine yatırılarak, yatırdıklarına dair makbuz/dekontla birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı salonda bulunmaları gerekmektedir. Gecikmelerden dolayı İhale Komisyonu sorumlu değildir. İhale Salonuna HES kodu ile giriş yapılacağından, katılımcıların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
6- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlarından (KDV, karar pulu) müstesnadır, ayrıca 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Tapu ferağının verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893'ncü maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.
9- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde; ihale sonucu oluşan satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmibeş) oranında döner sermaye bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.
10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25
İLAN OLUNUR.