Bolu'da 10.3 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Bolu'da 10.3 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat işi ihalesi! Bolu'da 10.3 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Büyükcami Mahallesi'nde 10 milyon 300 bin TL bedelle kat karşılığı inşaat işi ihale edecek. İhale 5 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00'de gerçekleştirilecek.Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu İli, Merkez İlçesi, Büyükcami Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat işi ihale edecek.  İhalenin bedeli 10 milyon 300 bin TL  olarak belirlendi. İhale 5 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00'de gerçekleştirilecek.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Bolu Belediye Başkanlığından:

1- İHALE KONUSU: Mülkiyeti Bolu Belediye Başkanlığına ait olan, Büyükcami Mahallesi, 2920 ada 4 nolu parsel taşınmaz üzerine kat karşılığı işyeri inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.
2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR: 

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:
İhale, 05/06/2020 tarih Cuma günü, saat 14:00’de “Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 99 Merkez/BOLU” adresindeki, Bolu Belediye Başkanlığı Binası, Toplantı Salonunda yapılacaktır. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.
4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER:
İhale şartnamesi Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 adresindeki Bolu Belediye Başkanlığı hizmet binasındaki, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 1.000,00 (bin)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) 
5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI :
Büyükcami Mahallesi, 2920 ada 4 nolu parsel taşınmaz üzerine kat karşılığı işyeri inşa edilmesi işi kapsamında işyeri yapılacaktır. İhale İdareye bırakılacak 7(yedi) adet bağımsız bölüm üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakdin muhammen bedeli 1.000.000,00 (Birmilyon) TL’dir. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita amiri
onayından sonra 2886 sayılı kanunda belirtilen süreler içinde %20 peşin, geriye kalan miktar 4(dört) eşit taksitte aylık ödenecektir. Tüm işyerleri eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Mahal listesinde belirtilen Belediyeye bırakılacak bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre
Belediye pay alacaktır.
6- TAHMİNİ BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELİ:
Muhammen bedel; 9.300.000,00 (Arsa Bedeli) + 1.000.000,00 (Nakit) =10.300.000,00 (Onmilyonüçyüzbin) TL’dir.
Geçici teminat bedeli 320.000,00 TL (ÜçyüzbinTürkLirası)’dır.
Kesin Teminat İhalede gerçekleşen bedelin %6’sı dır.
7- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI
A- DIŞ ZARFIN İÇİNDE BULUNACAKLAR
a-İç Zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.(Şartname eklerinde örneği mevcut)
b-Taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi (idari ve teknik şartnamelerin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak zorundadır.)
c-Geçici teminat makbuzu veya Teminat mektubu.
ç-Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve Gerçek Kişiler için İkametgah belgesi.
d-Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
e-Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)
f-Şartname alındı makbuzu.
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesini vermesi,
h) Tebligat için adres beyan belgesi, 
ı) İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
i) İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’ dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
j) 2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.
k) İhaleye girecek istekli buradaki inşaatta görevli teknik personel bilgilerini ihale dosyasına eklemek zorundadır.
1 adet en az 10 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)
1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi)
B- DIŞ ZARFIN SUNULMASI
1-Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı, açık adresi ile ihalenin adı, yapılacağı yer, tarihi ve saati yazılı olacaktır. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
2-Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.
3-İstekliler Kapalı Teklif usulü ile teklif verecekler. İhale Zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte 05.06.2020 tarihinde 13:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecekler.
8- İDARENİN YETKİSİ
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.
9- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ
İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.
10- UYGULANACAK İHALE USULÜ:
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü, Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.
11- İDARENİN YETKİSİ:
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 Sayılı D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)
İlan olunur.