Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde cebri satış!

Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde cebri satış! Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde cebri satış!

5403 sayılı Kanun gereğince bölünemez büyüklükte olan tarım arazilerinin devri ve satışı gibi bölücü işlemler yapılamıyor. Peki, Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde cebri satış yapılabilir mi?Bölünemez Büyüklükteki Tarım Arazilerinde Cebri Satış!

Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde cebri satış ile ilgili esasların da yer aldığı dava örneği, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında yer alıyor.


Dava örneğine göre, bölünemez büyüklükteki tarım arazileri cebri icra yoluyla tescili talebi, taşınmazın 5403 sayılı Kanunun 8.maddesinde belirtilen bölünemez büyüklük miktarının altında kalması sebebiyle reddediliyor.


KARAR NO: 2010-42    

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA      

İSTEM : .......İli, ......İlçesi, ..... Köyü, Fındıklık Mevkii 255 parsel sayılı 7790 m2  miktarındaki "Tarla" vasıflı taşınmazın 2/11 hissesi verasette iştirak olarak Ramazan kızı Emine ......, Mehmet evlatları Mustafa ....., Ferise ...... ve Fatma ......adlarına kayıtlı iken bu hissenin ...... İcra Müdürlüğünün 14.06.2010 tarih ve 2005/317 sayılı talimat yazısı ile 25.12.2009 tarihinde ihale ile Mesut ......'a cebri icra yoluyla tescili talebinde bulunulmuştur.  


RED NEDENİ :            .......İli, ......İlçesi, Yerli Köyü, Fındıklık Mevkii 255 parsel sayılı 7790 m2  miktarındaki "Tarla" vasıflı taşınmazın 2/11 hissesi verasette iştirak olarak Ramazan kızı Emine ......, Mehmet evlatları Mustafa......., Ferise ...... ve Fatma .......adlarına kayıtlı iken bu hissenin ...... İcra Müdürlüğünün 14.06.2010 tarih ve 2005/317 sayılı talimat yazısı ile 25.12.2009 tarihinde ihale ile Mesut ....a cebri icra yoluyla tescili talebi, taşınmazın 5403 sayılı Kanunun 8.maddesinde belirtilen bölünemez büyüklük miktarının altında kalması sebebiyle reddedilmiştir.  


YAPILAN İNCELEME VE HUKUKİ SEBEPLER:           ....... İli, ...... İlçesi, Yerli Köyü, Fındıklık Mevkii 255 parsel sayılı 7790 m2  miktarındaki "Tarla" vasıflı taşınmazın 2/11 hissesi verasette iştirak olarak Ramazan kızı Emine ....., Mehmet evlatları Mustafa ......, Ferise ...... ve Fatma .....adlarına kayıtlı iken bu hissenin .....İcra Müdürlüğü tarafından ihale yolu ile satıldığı, ihalenin 25.12.2009 tarihi itibariyle kesinleştiği, 24.06.2010 tarih ve 2005/317 talimat sayılı yazı ile Mesut ...... adına tescilinin istendiği, 5578 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 09.02.2007 tarihinden sonra 4706, 4070 ve 2886 sayılı Kanunlar uyarınca tarım arazilerinde yapılan hisse satışları ile 6183 sayılı AATUHK ve 2004 sayılı İİK uyarınca tarım arazilerinde yapılan bütün cebri satışlarda, 5578 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Kanunun  8.maddesinde yer alan düzenlemeler göz önüne alınarak talebin .....Tapu   Müdürlüğünce 25.06.2010 tarih ve 2827 yevmiye ile reddedildiği görülmüştür.  5578 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı  Hakkındaki Kanunun 8. maddesi değiştirilmiş ve bu değişikliğin yürürlüğe girdiği 09.02.2007 tarihinden sonra tarım arazilerinde yapılacak tasarrufi işlemlere kısıtlamalar getirilmiştir.            


5578 sayılı Kanun ile değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkındaki Kanunun "Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi" başlıklı 8. maddesi;"Madde 8 - (Değişik: 31/1/2007-5578/2 md.) Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tanmındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılır. Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabilir.             


Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak yapılabildiği en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsel büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir.           

  

Belirlenen küçüklüğe erişmiş tarımsal araziler miras hukuku bakımından bölünemez eşya niteliğini kazanmış olur. Tarımsal arazinin bu niteliği tapu kütüğüne şerh edilir.             Belirlenen parsel büyüklüğü; mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardan küçük olamaz. Tarım arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edilemez, bölünemez veya küçük parsellere ayrılamaz. Ancak çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.  Bakanlığın uygun görüşü ile kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç  olmak üzere tarım arazileri, belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünemez. Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu olmaları ve üzerlerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu araziler ifraz edilemez, payları üçüncü şahıslara satılamaz, devredilemez veya rehnedilemez- Bu araziler hakkında 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun özgülemeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır." hükmündedir.              


2007/5 sayılı Genelgenin 1.maddesi; "Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinde "Bölünemez büyüklük, mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinde 2 hektardır. Tarım arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edilemez, bölünemez veya küçük parsellere ayrılamaz. Ancak çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri  olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi özellikleri daha küçük parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir. Bakanlığın uygun görüşü ile kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere tarım arazileri, belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünemez." birlikte mülkiyet olarak tasarruf edilen hisselerin Üçüncü  şahıslara satılması, devredilmesi veya rehin edilmesi yasaklanmış olduğundan, hisselerin aynen veya parçalara ayrılmak suretiyle üçüncü kişilere satışı, devri veya rehin edilmesine yönelik talepler Karşılanmayacaktır" hükmündedir.   

            

24.03.2008 tarih ve 161/1426-1281 sayılı talimatta da belirtildiği gibi; 5578 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 09.02.2007 tarihinden sonra 4706, 4070, 2886 sayılı Kanunlar uyarınca tanm arazisinde yapılan hisseli satışlar ile 6183 sayılı AATUHK ve 2004 sayılı İİK uyarınca, tanm arazilerinde yapılan bütün cebri satışlarda 5578 sayılı Kanunla değişik 5403 sayılı Kanunun 8.maddesinde yer alan düzenlemelerin göz önünde tutularak işlem yapılması  gerekmektedir.


5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun "Tarım arazilerinin sınıflandırılması ve arazi parsel büyüklüklerinin belirlenmesi" başlıklı 8/son maddesi; "Bakanlığın uygun görüşü ile kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan yerler hariç olmak üzere tarım arazileri, belirlenen büyüklükteki parsellerden daha küçük parçalara bölünemez. Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin mirasa konu olmaları ve  üzerlerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, bu araziler ifraz edilemez, payları üçüncü şahıslara satılamaz, devredilemez veya rehnedilemez. Bu araziler hakkında 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun özgülemeye ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır." hükmünde olup bu durum 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak cebri satışlara da engel teşkil etmekte olduğundan talebin  karşılanması hüküm gereğince mümkün bulunmamaktadır. Yukarıda yer alan gerekçelerle verilen onama kararının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.  


SONUÇ: Tapu ve Kadastro ....Bölge Müdürlüğünün 29/07/2010 tarih, 2010/6 nolu kararı ile onanan, ....Tapu Müdürlüğünün 25/06/2010 tarih, 2827 yevmiyeli ret kararının "ONANMASI" gerektiği sonucuna varılmıştır.          


Takdirlerinize arz ederim.


Bölünemez büyüklük nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com