Btk Invest İnşaat Ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Btk Invest İnşaat Ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Btk Invest İnşaat Ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Btk Invest İnşaat Ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi Tolga Gürefe ve Batyrbek Kurman tarafından 20 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Kadıköy'de kuruldu.Btk Invest İnşaat Ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi Tolga Gürefe ve Batyrbek Kurman tarafından 20 bin TL sermaye ile 26 Haziran 2015 tarihinde Kadıköy'de kuruldu.


Btk Invest İnşaat Ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1- Yurt içinde ve yurt dışında her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak ve her türlü tesis inşaatlarını yapmak. Bu taahhüt ve inşaatlarla ilgili işlerini üçüncü kişi veya kurumlara yüklenici adı altında devredebilmek. 2- Her türlü demir - çelik ürünleri, değerli madenler, bilumum hırdavat malzemeleri, başta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü boya, sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan her nevi kimyasal maddelerin  alım satım, ithalat, ihracatını yapmak. 3- Her türlü sanayi ve iş makineleri cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satım, ithalat, ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: a- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c- Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. d- Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.      e- Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir     f- Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. g- Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. h- Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. i- Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.  j- Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir. k- Şirket işleri ile ilgili bilumum nakil vasıtalarını, iş makinelerini iktisap etmek devralmak-devretmek, kiralamak-kiraya vermek, ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak alım satımı yapmak. l- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir. m- Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.      n- Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


Btk Invest İnşaat Ve Uluslararası Ticaret Limited Şirketi adres; Kadıköy, Erenköy Mah, Fahrettin Kerim Gökay Cad.  278/4