Bu yıl ev alanlar emlak vergisi beyanını ne zaman verecek?

Bu yıl ev alanlar emlak vergisi beyanını ne zaman verecek?2018 yılı içinde ev satın alanlar ilk emlak vergisi borcunu 2019'da ödeyecek. Peki, bu yıl ev alanlar emlak vergisi beyanını ne zaman verecek?


2018 yılı içerisinde ev satın alan kimselerin, evi satın alması ile birlikte bazı vergi sorumlulukları da doğmuş oluyor. Bunların başında emlak vergisi geliyor.

Emlak vergisi mükellefiyeti, gayrimenkulün satın alındığı tarihi takip eden sene içinde başlıyor. Buna göre 2018'de ev alanlar ilk emlak vergisi borcunu 2019'da ödeyecek. Peki, bu yıl ev alanlar emlak vergisi beyanını ne zaman verecek?

Emlak vergisi beyannamesi, satın alımın gerçekleştiği senenin sonuna kadar veriliyor. 2018 içinde ev satın alan vatandaşların beyannamelerini 31 Aralık 2018 tarihine kadar vermeleri gerekiyor. Emlak vergisi beyannamesi, bağlı olunan ilçe belediyesine veriliyor.

Bir kereye mahsus verilen emlak vergisi beyannamesinin her sene verilme yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekiyor. 

Beyanın süresinde verilmemesi halinde, kanunen vergi idarece tarh ediliyor. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanıyor.

Vergi değeri;
a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her  il veya ilçe için  arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
          
b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare  normal inşaat  maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden  yararlanılmak suretiyle, Hesaplanan bedeldir.
      
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.        

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul  Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınır. 

Emlak vergisi oranları ne kadar?

Emlak vergisi oranları, konutun bağlı olduğu belediyeye göre değişiyor. Büyükşehirlerde bu vergi yüzde 100 zamlı olarak uygulanıyor. Buna göre normal yörede binde 1 oranında emlak vergisi ödenen eve, büyükşehirde binde 2 oranında ödeme yapılması gerekiyor.

İşyeri, dükkan emlak vergisi oranı büyükşehirde binde 4, büyükşehir olmayan belediyede ise binde 2 olarak uygulanıyor.

Büyükşehirdeki bir arazinin vergi oranı binde 2, büyükşehirde olmayan bir arazinin vergi oranı binde 1; Büyükşehirdeki bir arsanın vergi oranı binde 6, büyükşehirde olmayan bir arsanın vergi oranı binde 3 oranı ile vergi hesabı yapılıyor.


2018 emlak vergisi 2. taksiti ne zaman?

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com