Bucak Belediyesi'nden 3.5 milyon TL'ye kat karşılığı bina!

Bucak Belediyesi'nden 3.5 milyon TL'ye kat karşılığı bina!

Bucak Belediye Başkanlığı, Burdur Bucak'ta 3 milyon 536 bin 827 TL'ye kat karşılığı bina yapım işi ihalesi yapacak.


Bucak Belediye Başkanlığı, Burdur Bucak'ta 3 milyon 536 bin 827 TL'ye kat karşılığı bina yapım işi ihalesi yapacak.



Mülkiyeti Bucak Belediyesi tüzel kişiliğine ait, Burdur İli, Bucak İlçesi Konak Mahallesi, Değirmen yıkığı mevkii, 30 L IIa pafta, 1016 ada, 4 parselde bulunan arsanın üzerine; 10 adet dükkân ve 40 adet daire yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde paylaşılması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemi ile ihale edilmesidir.

1 - İdarenin

a) Adresi:  Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası:  248 325 10 01 – 248 325 31 81

c) Elektronik Posta Adresi:  info@bucak.bel.tr

2 - İhale Konusu İşin

Mülkiyeti Bucak Belediyesi tüzel kişiliğine ait, Burdur ili, Bucak İlçesi Konak Mahallesi, Değirmen yıkığı mevkii, 30 L IIa pafta, 1016 ada, 4 parselde bulunan arsanın üzerine; 10 adet dükkân ve 40 adet daire yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde paylaşılması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü yöntemi ile ihale edilmesi işidir.

a) İşin Muhammen Bedeli:  3.536.827,50 - TL

                                               (ÜçMilyonBeşyüzOtuzAltıBinSekizYüzYirmiYedi TürkLirasıElliKuruş)

b) Teslim Yeri                     :  Burdur İli, Bucak İlçesi Konak Mahallesi, Değirmen yıkığı mevkii, 30 L IIa pafta, 1016 ada, 4 parselde bulunan arsanın

c) Teslim Süresi                  :  İşe başlama tarihinden itibaren 420 (dörtyüzyirmi) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                :  BUCAK Belediye Başkanlığı Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                 :  25 Ekim 2016 - Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

Sıra No

Belge Adı

1 -

Yasal Yerleşim Yeri Belgesi / İkametgâh

2 -

Nüfus Kayıt Örneği

3 -

Tebligat Adresi Beyanı

4 -

Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

5 -

Geçici Teminat Mektubu/Geçici Teminat Makbuzu

6 -

Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi (Sicil No)

7 -

Vekâlet - Noter Tasdikli Vekâletname

8 -

Vekâlet - Vekilin Noter Onaylı İmza Örneği

9 -

İhale Şartname Bedeli Makbuzu ve Satın Alındığına Dair Belge

10 -

Borcu Yoktur Belgesi - Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

11 -

Ticaret Sicil Gazetesi Aslı / Son güncel tasdikli örneği

12 -

Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair Beyan Yazısı

13 -

Mali Durumu gösterir Bankadan alınacak Referans mektubu

14 -

Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Yazısı

15 -

Sosyal Güvenlik Kurumundan Prim Borcu Yoktur Yazısı

16 -

İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı

17 -

Şirket Müdürünün yâda Teklif sahibinin Adli Sicil Kaydı

18 -

Ortak Girişim Belgesi (Noter Onaylı Sözleşme)

5 - Tekliflerin Teslimi;

Teklifler en geç 25 Ekim 2016 tarihi saat:12:00’a kadar Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma/İhale Birimi (Çamlıca Mahallesi Gazi Caddesi No:227 Bucak/BURDUR)’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Tekliflerin Değerlendirilmesi

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi uyarınca açık teklif usulünce yapılacaktır. Açık arttırma 100,000.00 TL+KDV bedelden başlayacak ve 5,000.00 TL artırılmak suretiyle en yüksek rakamı verene iş ihale edilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY beş yüz Türk Lirası) karşılığı Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teminata ilişkin hususlar;

8.1. Teminat mektupları dışındaki teminatların Bucak Halk Bankası TR 84 0001 2009 3170 0007 0000 22 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8.2. Geçici teminat ihale artırımına esas bedelin %3’ü olup bu işe ait geçici teminat en az 150.000,00 -TL’dir. Bu işe ait kesin teminat ise en az 300.000,00-TL’dir.

9 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılanlar huzurunda 25 Ekim 2016 tarihinde saat: 15:00’da açılacaktır.

10 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

12 - İhaleye ait gerekli ayrıntılı açıklamalar ihale dokümanı içerisinde yer alan Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı içerisinde yer almaktadır.