Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nden 70.5 milyon TL'ye inşaat işi ihalesi!

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nden 70.5 milyon TL'ye inşaat işi ihalesi!Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Yeşilyurt İlçesi Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesi Riskli Alan sınırları içerisinde 70 milyon 576 bin 516 TL'ye kat karşılığı inşaat yaptıracak.


Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığı, Yeşilyurt İlçesi Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesi Riskli Alan sınırları içerisinde kat karşılığı inşaat yaptıracak. İşin bedeli 70 milyon 576 bin 516 TL olarak belirlendi. 

Malatya Yeşilyurt Belediyesi

Malatya İli Yeşilyurt Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilyurt İlçesi Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesi Riskli Alan sınırları içerisinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen Belediyemize ait 269 ada 342 parselin kat karşılığı inşaatı için Yeşilyurt Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 14 sayılı kararı ile satış yetkisi Yeşilyurt Belediye Encümenine verilmiştir. 20.04.2021 tarih ve 366 sayılı Encümen kararıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

Mahalle: Turgut Özal (Çilesiz)
Ada/Parsel: 269 ADA / 342 PARSEL
Toplam Arsa Alanı (m²): 10.506,21
Emsal: 1,85
Muhammen Bedel: 70.576.516,30
Geçici Teminat %3: 2.117.295,49 TL 
İhale Doküman Bedeli: 1.000,00 TL
İhale Tarih ve Saati: 27.05.2021 11:00

1. Bu işin Tahmini Edilen Bedeli 70.576.516,30 TL (yetmiş milyon beş yüz yetmiş altı bin beş yüz on altı lira otuz kuruş)’dur. İhaleye katılacaklar Muhammen bedelin %3’ü oranında 2.117.295,49 TL (iki milyon yüz on yedi bin iki yüz doksan beş lira kırk dokuz kuruş) geçici teminat vereceklerdir.

2. İhale 27.05.2021 Perşembe günü saat 11:00’da Karakavak Mahallesi, T.Özal Bulvarı Maşti Karşısı No:127 adresindeki, Malatya Yeşilyurt Belediyesi Binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İhale Şartnamesi ile ilgili diğer evraklar Karakavak Mahallesi, T.Özal Bulvarı Maşti Karşısı No:127 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde 10:00-16:00 saatleri arasında ücretsiz görülebilir.

4. İhaleye sunulacak teklifler emsal alan üzerinden yüzde oran olarak verilecektir. Teklifler %33 oran üzerinden başlayacak olup bu oran üzerinden arttırılacaktır. İhaleyi kazanan firma isteklilerin teklif edecekleri oran üzerinden değerlendirme yapılarak belirlenecektir.

5. İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında sunmaları zorunludur.
5.1. Kanuni İkametgâhı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
5.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
5.3. Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.4. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
5.6. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.7. İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
5.8. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
5.9. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)
5.10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,
5.11. Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,
5.12. Yer görme belgesi,
5.13. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (6.1,6.2, 6,3. 6.4, 6.11, 6.12, 6.17) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
5.14. Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler,
5.15. İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,
5.16. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
5.17. Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından, belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır.
5.18. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.19. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.
5.20. Sözleşme imzalanmadan önce yüklenici Belediyemize herhangi bir sebepten dolayı borcunun olmadığına dair ibranameyi sunmak zorundadır. 
5.21. Sözleşme imzalanmadan önce ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
5.22. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
5.23. İş deneyim belgeleri;
5.23.1. Muhammen bedelin %40 ından az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan en az IV A sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi
5.23.2. İsteklinin özel sektörde hizmet vermişse; Son 7 yıl içerisinde en az 10.000 m² konut (mesken) işi yapmış olması (birden fazla işin toplamı kabul edilecektir) iş deneyim olarak kabul edilecektir. En az bu miktarın %80’ini ilgili kuruma teslim etmiş olması veya son 15 yılda 21.000.000,00 TL’lik (yirmi bir milyon Türk lirası) konut yapım işi bitirme şartı aranacaktır. İşe ortaklık girişim ile teklif verilmesi hususunda ortak firmaların toplamının %80’i geçerlidir. İlgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur
5.24. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

6. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 730 (Yedi Yüz Otuz) gündür.

7. İhale dokümanları 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, Karakavak Mahallesi, T.Özal Bulvarı Maşti Karşısı No:127 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

8. İhaleye ilişkin teklifler 27.05.2021 Perşembe Günü Saat 10:59’a kadar Karakavak Mahallesi, T.Özal Bulvarı Maşti Karşısı No:127 Yeşilyurt/MALATYA adresinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

9. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.