Isparta Belediyesi'nden 7.5 milyon TL'lik inşaat ihalesi!

 Isparta Belediyesi'nden 7.5 milyon TL'lik inşaat ihalesi! Isparta Belediyesi'nden 7.5 milyon TL'lik inşaat ihalesi!

Isparta Belediyesi, Merkez, Ayazmana Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat işi ihale edecek. İhale 13 Mart Salı günü yapılacak..


Isparta Belediyesi Merkez, Ayazmana Mahallesi, Tapunun Gülcü 3848 Ada 1 Nolu Parselde (2263 metrekare) bulunan Taşınmazın açık teklif usulü ile kat karşılığı inşaat işi ihale edilecek.

13 Mart Salı günü 14:30'da ihalesi yapılacak olan inşaat işinin tahmini bedeli 7 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. 

Isparta Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda dökümü yazılı olan mülkiyeti belediyemize ait Isparta İli, Merkez, Ayazmana Mahallesi, Tapunun Gülcü 3848 Ada 1 Nolu Parselde (2263 m2) Bulunan Taşınmazın idareye kalacak kısımların değer sel olarak % 38 oranından az olmamak üzere; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Kat Karşılığı İnşaat Yapılması 13/03/2018 Salı günü saat 14:30 da ihaleye çıkılacaktır.

2 - İhaleye girebilmek için;

a. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

b. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

e. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin (Ruhsat/İskan Belgesi/İş Deneyim Belgesi vb. gibi ), tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

f. Teklif edilen bedelin % 20 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

g. Bu işe teklif verecek gerçek veya tüzel kişilerin son beş yılda benzeri tek taahhütte en az 1.500,00 (BİNBEŞYÜZ) m2 veya ayrı ayrı taahhütler olarak en az 2.500,00 m2 (İKİBİNBEŞYÜZ) konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim etmiş olması ve bunları kanıtlayıcı Ruhsat/İskan Belgesi/İş Bitirme Belgesi.

h. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir.

ı. İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair belge

3 - İstekliler mevcut İmar Planı dahilinde (Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği, ilgili yönetmelik ve lejant hükümleri vb. gibi);

Saçak kotu max: 21.50 mt, zemin kat TİCARİ - üst katlar KONUT olmak üzere “toplam emsal dahilinde zemindeki ticari alanın asma katlı olması - kattaki daire sayısı-dairelerin m2 alanı, dublex olarak tasarlanması tamamen isteklinin tasarrufundadır.

Arazideki kot farkından dolayı açığa çıkacak alan kapalı otopark olarak düzenlenecektir. (NOT: Teklif hazırlık aşamasında tasarımla ilgili tüm sorular İmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi tarafından cevaplandırılacaktır.)

İstekliler mevcut İmar Plan şartlarına göre hazırlayacakları Avam Projelerde her bağımsız bölümün satış kabiliyeti değerlendirme tablosu (şereflendirme), teknik şartnamede belirlenen mahal malzeme listesi itibar alınarak hazırlanan teklif ile Avam Proje paylaşım Şeması teklif ekinde sunacaklardır.

4 - İstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeler teklif ekinde sunacaklar

5 - İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 1000 TR (Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir. İhale katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Encümen Odasına elden teslim edilecektir. Telgraf ya da fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İhalenin muhammen bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017 yılı IV/A grubu binaların yapım maliyeti üzerinden hesaplanmıştır: 7.500.000,00 TL (yedimilyonbeşyüz bintürklirası) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin %3 ü oranında 225.000,00 TL (ikiyüzyirmibeşbintürklirası) geçici teminat vereceklerdir.

8 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.