Bursa'da 15.6 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Bursa'da 15.6 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

Bursa Nilüfer ve Osmangazi'de yer alan 3 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 15 milyon 556 bin TL olarak belirlendi.Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Bursa Nilüfer ve Osmangazi'de yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 15 milyon 556 bin TL olarak belirlendi.

Bursa da 15.6 milyon TL ye satılık 3 gayrimenkul!

1- Yukarıda özellikleri belirtilen 1 inci sıradaki taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, Bursa Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürü odasında, 2 ve 3 üncü sırada bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45.
maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, Uludağ Emlak Müdürlüğünün Müdür Odasında (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası,
Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sok. No: 11/15 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatte satış ihalesi yapılacaktır.
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Devlet İhale
Genelgelerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak
düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) İkametgâh ilmühaberi
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik Numarasını belirtir belge,
e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
f) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını
bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı (2019) yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik
adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale komisyonuna ibraz etmeleri;
g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak
veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Ertuğrulgazi ve Uludağ Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubunun örneği (https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) adresinden görülebilir.
5- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir. Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılan ve 1 inci sırada bulunan taşınmaz yulaf ekilmek, Uludağ Emlak Müdürlüğünce satışa çıkarılan
2 ve 3 üncü sırda bulunan taşınmazlar zeytin dikilmek suretiyle işgallidir.
İlan olunur.