Bursa'da 32 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bursa'da 32 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığı, Bursa Yıldırım'da yer alan gayrimenkulü 32 milyon TL bedelle satışa çıkardı.


Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığı, Bursa Yıldırım'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 32 milyon TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından:

Aşağıda belirtilen taşınmaz satışı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
1- Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 40 parseldeki 53.246,18 m2 sahalı Canlı Hayvan Satış ve Kesim yerinin satış işi,
Tahmini bedeli : 32.000.000,00 TL (KDV Muaf)
Geçici teminatı : 960.000,00 TL
İhale tarih ve saati : 26.01.2021 Salı günü saat 14:30
Söz konusu arsa üzerinde 2.676.469,77 TL değerinde taşınmazlar bulunmaktadır.
Ayrıca; 16 Yıldırım Et Entegre San. Tic. A.Ş. lehine 29 yıl süreli irtifak hakkı vardır.
(Başlangıç-Bitiş tarih: 29.09.2005 - 29.09.2034)
İhale, Belediyemiz Encümeninde yapılacak olup şartname, Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir. İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir.
- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi
- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartı ibrazı
- Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile T. C. kimlik kartı ibrazı (Vekâletnamede; her türlü ihalelerde teklif vermeye yetkisinin verilmesi gerekmektedir.)
- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
- Tüzel kişiler için, bağlı olunan makamdan alınan faaliyetin devam ettiğine dair belge (İhale ilanından sonra düzenlenmiş)
- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat (Bankadan getirilecek ise mektup örneği İdareden alınacak)
- Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale Biriminden Alınacak)
- İhaleye katılımda yasaklı olmadığına dair belge (İhale Biriminden Alınacak)
- Teklif mektubu

Bursa

Yukarıda sayılan belgeler zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimine verilmek zorundadır.
Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Not: Taşınmaz Bedeli (KDV Muaf), Karar Pulu (Teklif bedeli üzerinden Binde 5,69
oranında hesaplanacak), İhale İlan Yayın Ücreti tapu devrinden önce peşin tahsil edilecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.