06 / 07 / 2022

Bursa'da icradan 2 milyon 176 bin TL'ye satılık 32 daire!

Bursa'da icradan 2 milyon 176 bin TL'ye satılık 32 daire!

Bursa İli İnegöl İlçesi'nde bulunan 32 adet daire İnegöl Belediye Başkanlığı tarfından 7 Temmuz 2015 günü saat 14:00'da kapalı teklif usulüyle ihale ediliyor.İnegöl Belediye Başkanlığından Bursa İnegöl'de 32 adet daire 7 temmuz günü saat 14:00'de 2 milyon 176 bin TL'ye ihale edilecek.İnegöl Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz Mülkiyetindeki aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz’ın C-14 Blok (32 Adet Daire), 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin;

A) Adresi:  Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 - İNEGÖL / BURSA

B) Telefon ve Fax No:  (0 224) 713 75 25 – Fax No: (0 224) 715 11 05

2 - Satışa Konu olan Gayrimenkul ’ün Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri;

A -Akhisar Mahallesi

Sr. No: 1

Ada No: 370

Parsel No: 1

Blok: C-14

Bağımsız Bölüm: 32

Brüt Alan m2: 120,07

Toplam Brüt alan m2: 3.842,42

Toplam Muhammen Bedel :2.176.000,00-TL.

Geçici Teminat Tutarı (%3): 65.280,00 -TL.

 

İhale ile satışa sunulan Gayrimenkullerin ihale bedeli üzerinden %1 KDV ilave edilecektir.

Yakıt durumu;  TOKİ  Merkezi Doğalgaz Isıtma sistemine dahildir.

3 - İhalenin;

A) Yapılacağı Yer:  Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 İnegöl Belediyesi, Belediye Encümen Salonu

B) Tarihi ve Saati:  07.07.2015 Saat; 14:00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler, isteklinin;

4.1- Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi.

4.1.1- Gerçek Kişiler;

T.C. Kimlik Numarası ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” suretlerini ibraz edeceklerdir.

4.1.2- Tüzel Kişiler;

Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yer’in, Ticaret ve Sanayi Odasından 2015 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir.

5 - Vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü.

6 - Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.

7 - İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Servisinde ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli; 10,00.-TL. olup, İhaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

8 - İhaleye katılmak isteyenler; 07.07.2015 Tarihi, Saat 14:00’e kadar İhaleyle ilgili istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlak Müdürlüğü Harita Servisine teslim etmek zorundadırlar.

9 - Posta ile yapılacak Teklifler, İhaleyle ilgili istenen belgelerden oluşturulacak dosya ile birlikte 07.07.2015 tarihi, Salı günü saat 14:00’e kadar İnegöl Belediye Başkanlığının Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No.: 1 – İNEGÖL adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerde; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.