Büyükçekmece Belediyesi 44.6 milyona konaklama tesisleri yaptıracak!

Büyükçekmece Belediyesi 44.6 milyona konaklama tesisleri yaptıracak!Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Büyükçekmece'de “Film Stüdyoları, Kültürel Kompleks, Eğitim, Sosyal ve Konaklama Tesisleri” inşaatı işini ihaleye çıkardı. Konaklama tesislerinin muhammen bedeli 44 milyon 613 bin 752 TL olarak belirlendi.


Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 302 bin 222 metrekare arsa alanının üzerine  “Film Stüdyoları, Kültürel Kompleks, Eğitim, Sosyal ve Konaklama Tesisleri” yapımı işini kapalı teklif usulüyle ihale edecek. 24 Mayıs'ta gerçekleşecek ihalede konaklama tesislerinin muhammen bedeli 44 milyon 613 bin 752 TL olarak belirlendi.


BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Karaağaç Mahallesi, 236 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlar üzerine “Film Stüdyoları, Kültürel Kompleks, Eğitim, Sosyal ve Konaklama Tesisleri” inşaatının yapılarak intifa hakkı bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:24 Büyükçekmece/istanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68


2) İşin Adı: “Büyükçekmece Belediyesi mülkiyetinde bulunan Karaağaç Mahallesi, 236 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlar üzerine “Film Stüdyoları, Kültürel Kompleks, Eğitim, Sosyal ve Konaklama Tesisleri” inşaatının yapılarak intifa hakkı bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi” ihalesi işidir.


3)  İşin Niteliği: Büyükçekmece ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Karaağaç Mahallesi, 236 ada 4 ve 5 parsel sayılı toplam 302.222.78 metrekare alan üzerinde en son güncellenmiş imar planları ve durumu dikkate alınarak hazırlanacak ve İdarenin uygun görüşüne müteakip ilgili Kamu Kurum, Kurul ve Kuruluşlarına onaylatılacak uygulama projelerine göre yapılacak tesislerin 30 (Otuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması da dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) “Film Stüdyoları, Kültürel Kompleks, Özel Eğitim, Sosyal ve Konaklama Tesisleri” inşaatının yapılarak intifa hakkı bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işidir.


4)  Muhammen Bedel:

a) Muhammen Yapım Bedeli: 44.613.752,78 TL (Kırkdörtmilyon Altıyüzonüçbin Yediyüzelliiki Türklirası Yetmişsekiz Kuruş)

b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 20.000,00 TL (Yirmibin Türklirası) (KDV hariç)


5) Geçici Teminat:

a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 1.338.412,59 TL (Birmilyon Üçyüzotuzsekizbin Dörtyüzoniki Türklirası Ellidokuz Kuruş)

b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 7.200,00 TL (Yedibinikiyüz Türklirası) Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.


6) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:3 Büyükçekmece/İstanbul adresinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası, Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati: 24.05.2016 -10:00


7) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.500 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.


8) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 23.05.2016 -17:00


9) Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, No:24 Büyükçekmece / İstanbul


10) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: ihaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyet alanları arasında film yapımı, film stüdyoları yapım ve işletilmesi, film yapımı için gereken ekipmanların yatırımı, kiralanması ve işletilmesi işlerinin olduğunu gösterir belge/belgeler (ortak girişim olması halinde herhangi bir ortağın bunları belgelemesi yeterlidir.)

b) Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

c)  Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş

sureti)

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılmıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

f) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) (FORM:1)

g) Ortak Girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.(FORM:6)

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

j) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) isteklinin, Tüzel Kişi ve Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın şirket veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM:8)

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

l) Teknik Personel Taahhütnamesi: istekli, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı teknik şartnamede belirtilen özellikteki yönetim, idari ve teknik personeli bulunduracağını sözleşme tarihinden itibaren inşaat süresince ve işletme süresi içinde de teknik şartnamede belirtilen personeli çalıştıracağına dair taahhütname (FORM:2) vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

m) Ekipman, Makine ve Araç Taahhütnamesi: İstekli, iş kapsamında FORM:3’te belirtilen araç ve iş makinelerini temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname vermek zorundadır.

n) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.(FORM:5)

o) Yapı işleri Deneyim Belgeleri veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: İstekli son 1 yıl içinde yapı işleri ile ilgili yapmış olduğu işlere ait belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerini ibraz edecektir. Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde hale şartnamesinin 30. maddesi hükmünce, Alt Yükleniciye yaptıracağına dair yapı işlerini, bu Alt Yüklenicinin tamamlamış olduğunu gösteren ilgili faturaların ve/veya belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti, iş deneyim olarak kabul edilecektir. (FORM:10)

p) Sektörel donanımlı teknik kadro ve ekipmanları Taahhütnamesi: İstekli, işletme süresince sektörel donanımlı teknik kadro ve ekipmanları şartnamesinde belirtilen personel ve teçhizatlar, ihale kapsamındaki iş seyrine göre bulunduracağına dair taahhütname.) FORM:4)

r) ihale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.


11)  İdare haleyi yapıp yapmamakta serbesttir.