Mersin Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm tesisi yaptıracak!

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm tesisi yaptıracak! Mersin Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm tesisi yaptıracak!

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi İşi'ni ihaleye çıkardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi geri dönüşüm tesisleri ihalesinin detayları şöyle...

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi'ni ihaleye çıkardı. 


Mersin geri dönüşüm tesisleri yatırımlarının tahmini bedeli 24 milyon 680 bin TL olarak belirlendi.


İhale, 15 Ekim 2014 Çarşamba günü, Saat: 14.00’de gerçekleştirilecek. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o ihale ilanı;


ENTEGRE ATIK DEĞERLENDİRME, GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF TESİSLERİ İLE DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 - İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ, YERİ ve MİKTARI


T.C. Mersin Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisindeki alanlarda evsel, ticari ve kurumsal kaynaklı katı atıkların; çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması, ekonomik değer yaratmak için, sürdürülebilir atık yönetim sistemi oluşturmak için,


a) Atıkların azaltımı, yeniden kullanımı, geri dönüşüm, geri kazanım, yöntemleriyle değerli kısımlarının 

ekonomiye tekrar kazandırılması,


b) Atıkların organik kısımlarının anaerobik fermantasyon yöntemi ile değerlendirilmesi ve kompostlaştırılması,


c) Anaerobik fermantasyon sonucu, atık depolama sahalarında elde edilen metan gazından elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, değerlendirilemeyen diğer atıkların ve kalıntıların düzenli depolanması işlemlerini kapsayan teknolojik, etkin, verimli, çevreci sürdürülebilir, biyolojik, termal işlemler ve teknolojiler ile geri dönüşümün azami derecede sağlandığı ve nihai depolamanın en aza indirgendiği tümleşik bir entegre tesisin projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi,


d) Mevcut atık depolama alanlarının bakımı ve işletilmesi,


e) Mevcut atık depolama alanlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda mevcut depolama alanlarına ilaveler yapılması veya yenilerinin projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi,


f) Gerektiğinde atık depolama alanlarının rehabilitasyonun yapılması,


g) Kentsel katı atık tanımına girmeyen diğer atıkların (Arıtma çamurları, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Tıbbi Atık v.s. gibi) toplanması, taşınması, değerlendirilmesi, geri dönüşümü ve bertaraf edilmesi ile ilgili alanlar, tesisler ve diğer ünitelerin(idari bina, laboratuar v.s.) oluşturulması, projelendirilmesi, yapılması, devreye alınması ve işletilmesi,


h) Mersin Hal atıklarının yeniden değerlendirilebilmesi ve geri dönüşümünün sağlanabilmesi amacıyla organik gübre üreten Lumbricus Rublelik cinsi solucanların yetiştirilmesi ve çoğaltılması için tesis projelendirilmesi, kurulması, organik gübrenin paketlenme tesislerinin kurulması ve işletilmesi,


i) Enerji üretimi esnasında ortaya çıkan ısının değerlendirilmesi amacıyla Balık ve Topraksız Tarım Yetiştiriciliği Kombinasyonu Sistemi (Aquaponics) kurulması ve bunun içinde gerekli olan sera ve tesisin projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi


j) Ortaya çıkan metan gazının bir kısmının atık taşıyan ve/veya diğer araçlarda (toplu taşıma araçlarında v.s.) yakıt olarak kullanılabilmesini sağlayacak tesisin (LFG - CNG gazına dönüştürülerek) projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi,

işlerini kapsamaktadır.


Yukarıda bahsedilen işlerin aynı/şahsi hak verilmek suretiyle projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi işi 5216 S. Büyükşehir Belediye Kanunu Madde 7/i bendi, 5393 S. Belediye Kanunu 18. Madde (e) bendi gereğince; 2886 S. Devlet İhale Kanununun 35’inci maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır.


Projeye konu olan yerlerin rehabilitasyon, tesis kurulumu ve işletilmesi işlerinin yapılacağı yer bilgileri ve miktarları aşağıda verilmiştir:


1.1. Mersin Düzenli Katı Atık Depolama Alanı, Sarıibrahimli Mah. Akkoç Mevkii 446 parsel (II. Etap). 14.375 m2.


1.2. Mersin Çavuşlu Çöp Depolama Alanı, Toroslar ilçesi, Çavuşlu-Bulutlu Mah. 3276 parsel. 62.000 m2.


1.3. Silifke Düzenli Atık Depolama Alanı, Silifke ilçesi, Tosmurlu Mevkii. 147.132 m2.


1.4. Tarsus Düzenli Atık Depolama Alanı, Tarsus ilçesi Gürlü köyü, 259 parsel, 64.027 m2


1.5. Bozyazı Düzenli Depolama Alanı, Tekeli Beldesi, Gözce köyü mevkii. 19.2 ha. (2017 yılından itibaren)


1.6. Mersin Düzenli Depolama Alanındaki Tıbbi Atık bertaraf tesisi, Sarıibrahimli Mah. Akkoç Mevkii 1. Etap. 2.000 m2. (Mevcut sözleşme bitim tarihinden itibaren)


1.7. Erdemli Çöp Depolama Alanı, Koyuncu Mah. 39-40 parsel. 27.232,91 m2.


Ada, parsel ve yerleşim yerini gösteren krokiler teknik şartname ekinde verilmektedir.


a) Mersin, Tarsus, Silifke Katı Atık depolama alanlarında, sözleşme tarihinden itibaren tesisler kuruluncaya kadar ve tesisler kurulduktan sonra da değerlendirilemeyen atıklar için, Bozyazı ilçesinde ise 2017 yılından itibaren birer adet olmak üzere atıkların serilmesi, sıkıştırılması, örtü toprağı serilmesi ve düzenli depolanması işi. Toplam katı atık miktarı ortalama 1.531 ton/gün.


b) Tarsus, Silifke ve Çavuşlu eski Katı Atık depolama alanında birer adet olmak üzere en az 1 MWh’lık (yapılacak olan analiz ve ölçüm sonuçlarına göre bu kurulu güç değişebilir) metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması için gerekli projelendirme ve alt yapı oluşturulması.


c) Tarsus ve Silifke Katı Atık Depolama alanlarına sızıntı suyu arıtma tesisleri projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi. Tarsus için ortalama sızıntı suyu miktarı 33 ton/gün ve Silifke için ise ortalama 37 ton/gündür.


d) Erdemli çöp alanında bir adet rehabilitasyon çalışması yapılması.


e) Mersin Düzenli Katı Atık Depolama alanında:


1. Depolanan atıklardan oluşan metan gazının alınabilmesi için 64 adet gaz bacası açılması ve gazın kolektörler(7 adet) ile toplanması,


2. Günlük gelen katı atıklardan organik olanlarının ayrıştırılarak anaerobik fermentasyon işlemine tabi tutulması. Oluşan metan gazının kolektörler ile toplanması. Organik atık ortalama 765 ton/gün.


3. Kolektörlerde toplanan gazlardan elektrik enerjisi elde edilmesi. Enerji üretim tesisinin kurulu gücü en az 3 MWh olacaktır. (yapılacak olan analiz ve ölçüm sonuçlarına göre bu kurulu güç değişebilir.)


4. Fermantasyon işlemi sırasında oluşan kompost analizi yapıldıktan sonra, eğer uygun değerlere sahipse (Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere v.s.) kompost, değilse depolama alanında örtü malzemesi, gömme ya da farklı şekillerde değerlendirilmesi, ortalama 192 ton/gün kompost.


5. Mersin Halinin katı atıklarının yeniden değerlendirilebilmesi ve geri dönüşümünün sağlanabilmesi amacıyla organik gübre üreten Lumbricus Rublelik cinsi solucanların yetiştirilmesi ve çoğaltılması için tesis projelendirilmesi, kurulması, organik gübrenin paketlenme tesislerinin kurulması ve işletilmesi, başlangıçta min. 5 ton/ay organik gübre.


6. Balık ve Topraksız Tarım Yetiştiriciliği Kombinasyonu Sistemi (Aquaponics) kuracak, projelendirecek, inşa edecek ve işletecektir. Kurulacak sistem; 1,5 dekar kapalı alan üzerine kurulacak ve balık ile sebzeler (Domates, salatalık, marul, biber v.s.) kombinizasyonunu içerecektir.


7. Ömrünü tamamlamış lastik ve tıbbi atıklar (tıbbi atıklar ile ilgili haklar; daha önce yapılan sterilizasyon sözleşmesi bitiminde Hak Sahibine verilecektir) v.s. gibi atıkların geri dönüşüm ve geri kazanımını sağlayacak piroliz yöntemi ile değerlendirilmesi. Ortalama 3 ton/gün tıbbi atık ve ortalama 400 kg/ay ÖTL.


8. Akkoç Tepe mevkiinde bulunan Mersin Katı Atık Düzenli Depolama alanında sızıntı suyunun arıtılması amacıyla sızıntı suyu arıtma tesisi projelendirilmesi, inşaası ve işletilmesi hak sahibi tarafından yapılacaktır. Sızıntı suyu miktarı ortalama 150 ton/gün dür.


9. Ortaya çıkan metan gazının bir kısmının katı atık taşıyan ve/veya diğer araçlarda (toplu taşıma araçlarında v.s.) yakıt olarak kullanılabilmesini sağlayacak bir adet tesisin (LFG–CNG gazına dönüştürülerek) projelendirilmesi, inşası ve işletilmesi. Yapılacak fizibilite ve Pazar araştırmalarından sonra tesisin rantabl olup olmadığına bakarak idare tesisin kurulup kurulmayacağına karar verecektir.


10. Ambalaj atıkları için 3 merkez tesiste (Mersin, Tarsus ve Silifke) ambalaj atığı ayrıştırma tesisi kurulması. Ortalama 168 ton/gün ambalaj atığı.


11. Sözleşme boyunca 3 adet düzenli depolama alanına ilave ya da yeni düzenli katı atık depolama alanları projelendirilmesi, inşası ve oluşturulması.


2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI


İhale konusu yatırımların tahmini bedeli 24.680.000-TL (Yirmidörtmilyonaltıyüzseksenbin-TL) dir. Yatırım veya yapım bedeli bu bedeli aştığı taktir de Hak Sahibi idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.


Hak Sahibi; arttırmaya esas olan ve ihale de bahsi geçen tüm işlerden elde edeceği yıllık gayri safi hasılatın toplamı üzerinden %5 + KDV tutarını, sözleşme boyunca her yıl bilanço dönemi sonunda İdareye ödeyecektir.


İhaleye konu olan işlerin yıllık ayni/şahsi hak bedeli 85.000-TL’dir. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden yıllarda bu bedel TEFE-TÜFE oranında arttırılacaktır.


Geçici teminat miktarı; ayni/şahsi hak bedelinin sözleşme süresi olan 29 yıllık toplamı olan 2.465.000-TL (ikimilyondörtyüzaltmışbeşbin-TL) ile tahmini yatırım bedelinin toplamı olan 27.145.000-TL nin %3 ü olan 814.350-TL’dir.


3 - İŞİN SÜRESİ


İşin süresi sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren inşaat dâhil 29 yıldır.


4 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR


4.1. Kesin Teminat; İhale konusu yapılacak yatırım ve işlerin tahmini bedeli olan 24.680.000,-TL ile yıllık ayni hak/şahsi hak bedelinin toplamı olan 27.145.000-TL’nin %6’ı olan 1.628.700,-TL dir.


4.2. Tesis/lerin (enerji) sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp işletmeye açılmasını müteakip kesin teminatın tahmini yatırım bedeline (24.680.000-TL lik kısmı) karşılık gelen kısmı iade edilecektir.


4.3. 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler geçici ve kesin teminatlar için teminat olarak kabul edilecektir.


5 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE, HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI


İhale 15.10.2014 tarihinde, Çarşamba günü, Saat: 14.00’de 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.


6 - İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI


İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm istekliler ile konsorsiyum tekliflerine açıktır.


7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI


İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ihaleye başvuru kapsamında sunmaları 

gerekir:


7.1.1. Gerçek kişi olması halinde T.C. nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2014 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Oda kayıt Belgesi) vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi; bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,


7.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik post adresi,


7.1.3. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri,


7.1.4. 2886 S. Devlet İhale Kanununun 83’üncü maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,


7.1.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,


7.1.6. İhale dokümanın satın alındığına dair makbuz,


7.1.7. İhale yapılacak ay içerisinde alınmış (güncel) Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler,


7.1.8. Teknik Şartname dahilinde tanımlanmış olan kullanılacak teknolojilerin tanımlamaları ve dizayn bilgileri, ürün tanımları ve girdi-çıktı öngörüleri, proses artıklarının öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar (Teknik şartname de istenilen iş programı),


7.1.9. İdari Şartnamede belirtilmiş olan teminat mektubu ile ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı (kesin teminat esnasında istenecektir),


7.1.10. TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TS EN ISO 14001:2005 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi: Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumlarından alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Tüzel kişiliğin kendisinin veya ortaklarından en az birinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.


7.2. İhale tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında;


a) Bir işe ait belge ile en az 306 ton/gün veya birden fazla işe ait belge ile en az 1.531 ton/gün kapasitede katı atık depolama alanını kendisinin veya şirket ise ortaklarından en az birisinin işletmiş veya işletiyor olduğunu,


b) Bir işe ait belge ile en az 306 ton/gün veya birden fazla işe ait belge ile en az 1.531 ton/gün kapasiteli bir adet kentsel atıkları işleyecek ayrıştırma ve kompost, piroliz gibi katı atıkların bertarafına yönelik tesisin inşasını yapmış ve tesisini kendisinin veya şirket ise ortaklarından en az birisinin işletmiş veya işletiyor olduğunu,


c) Bir işe ait belge ile en az 5 MWh elektrik üretim kapasiteli veya fiili olarak 1 MWh enerji üreten biyogaz ve /veya deponi gazı sistemine dayalı bir enerji üretim tesisini kendisinin veya şirket ise ortaklarından en az birisinin kurmuş ve işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgeleri sunmak.


Detayları Teknik Şartnamede belirtilen işin kapsamında bulunan tesislerin hepsi yapılacağından dolayı istekli tarafından yukarıda bahsedilen iş deneyim belgelerinden en az birisinin sağlanıyor olması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilmeyen ama Teknik şartname ile yapılması öngörülen tesislerle (CNG, Sera, Doğal Gübre Üretimi gibi) ilgili herhangi bir iş deneyimi istenmemektedir. Ancak; bu tesislerle ilgili olarak istekliler, teknik, ekonomik v.s. gibi tesisin nasıl yapılacağını teklif ekinde sunacakları iş programında belirtecek ve is programı ekine bunlarla ilgili belgeler ekleyeceklerdir.


8 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR


8.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılmazlar:


a) 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.


b) İlgili mercilere hileli iflas ettiğine karar verilenler


c) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekte görevli olanlar


d) İhale konusu ile danışmanlık hizmetlerini yapan istekliler bu işin ihalesine katılmazlar bu yasak bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri içinde geçerlidir.


e) İhale şartnamesini satın almayanlar ihaleye katılamazlar


8.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır. Bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilmemesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa ihale iptal edilir.


9 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ


9.1. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi ve/veya firmalarca ihale şartnamelerinin idareden satın alınması ile, teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf istenilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarf üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyat, bedel v.s nin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.


9.2. Teklifler ilanda belirtilen tarihten (15.10.2014) bir gün öncesi mesai bitimine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına (Atatürk Cad. Çankaya Mah. No: 19 Taş Bina 33070 Akdeniz/Mersin) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfın üzerine ihale komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.


9.3. Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri usulüne uygun olmayan ve eksik olan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.


9.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde İhale Komisyonu yetkilidir. İhale 15.10.2014 tarihinde saat 14:00’de Kongre Merkezi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu huzurunda (tekliflerin teknik açıdan değerlendirilebilmesi ve komisyona yardımcı olunması amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından 2 teknik elamanın katılımı ile) işbu madde de belirtilen şekilde zarfların açılması, ihale katılacakların şartnameler doğrultusunda belirlenmesi ve belirlenenler ile ihale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İhaleye katılamayacaklar ihale salonundan çıkarılacaklardır.


10 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ


a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, (Atatürk Cad. Çankaya Mah. No: 19 Taş Bina 33070 Akdeniz/Mersin)


b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı, (Atatürk Cad. Çankaya Mah. No: 19 Taş Bina 33070 Akdeniz/Mersin)


c) İhale dokümanı satış bedeli 5.000- (beşbin)TL’dir.


11 - İhale komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.


İlan olunur.

8528/1-1


İhale ilanını indirmek için tıklayın!