Büyükçekmece Mimar Sinan'da icradan satılık arsa! 3 milyon 259 bin TL'ye!

Büyükçekmece Mimar Sinan'da icradan satılık arsa! 3 milyon 259 bin TL'ye!Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan köyünde 2.607,21 metrekare arsayı 3 milyon 259 bin 12,50 TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Arsanın satışı 15 Kasım 2011 Salı günü 15:20-15:30 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI B.ÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 2009 / 5220 Talimat

Satılmasına karar verilen oavri menkulün cinsi, kıymet, adedi, evsafı:

TAPU KAYDI: istanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan köyünde kain 427ada, 10 parselde kayıtlı 2,607,21 metrekarelik arsa vasfında taşınmaz

İMAR DURUMU: Dosyasında mevcut Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 13,11.2009 tarihli yazısına göre Büyükçekmece ilçesi mimarsinan merkez mah.427 ada,10 parsel sayılı taşınmaz, 1 /1000 ölçekli 05/10/2000(17/06/2004ta-dilat)tasdik tarihli mimarsinan revizyon imar planında TAKS 0.40.KAKS 0.80 H: 10.00 m2 sınıf sanayi alanında kaldığı karayolları kenarında yapılacak ve açılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğe tabi olduğu belirtilmekrtedir..

MAHALLİ DURUMU : Satışa konu taşınmaz Tapunun Mimarsinan köyü, 427 ada, 10 parselinde kayıtlı olup, Teciman Sanayi Sitesi yanı Çatalca asfaltı üzerinde yer almaktadır. 427 ada, 8 parselle birlikte; beton santralı olarak kullanılmak¬tadır. Ulaşımı kolay, sanayi tesislerine yakın, E5 ve TEM bağlantı yollan üzerindedir.Catalca asfaltından düz ayak giriş imkanına sahip bulunmaktadır. Parsel zemini kısmen beton, kısmen satbilize yol özelliğindedir.Yakınında sanayi tesisleri yer almaktadır. Ulaşımı Çatalca asfaltı ile imkanlı olup, belde merkezine, E 5 Londra asfaltına ve toplu taşıma araçlarına yakın konumdadır. Alt yapısı kısmen tamamlanmış bir bölgede yer almakta olup diğer bilgiler dosyada mevcuttur.

KIYMETİ: 26/11 /2009 tarihli kıymet takdiri raporunda 3,259,012,50 TL kıymet takdir edilmiştir.

SATİŞ ŞARTLARI: 1 .Salısı: 15/11/2011 tarihinde, saat 15.20-15.30 arasında Büyükçekmece 3.lcra Müdüriüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec¬muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,

2. Satsı: 25/11/2011 tarihinde vakanda belirtilen avnı ver ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

a- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sıra¬da bulunan alacaklıların alacağının, (muhammen bedelin % 20'siyle sınırlı olarak) % 20'si nispetinde pey akçesi (nakit) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız, kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.

b- Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md, 134/4).Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcı ve masrafları ile Katma Değer Vergisi (150 M2'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda..% 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri müşteri tarafında ödenir. Birikmiş emlak vergisi, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden müşteriye iade edilir.

c- ihaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı,şartname,ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığı¬nı kabul ettiği. Satılacak taşınmazın Tapu kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK., md. 684,862), taşın¬mazın eklentilerinin (MY. Md. 686, 862), hukuki semerelerinin (MK.. md, 879), Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK. Md. 859), İİK. 128. md. göre Taşınmaz mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK. m. 794, oturma hakkı MK. m. 823, üst hakkı MK. m. 834, kaynak hakkı MK. m. 837, irtifak hakları MK, m, 838, Kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi BK, m. 507).., mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

d- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır,

e- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek¬lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca satış bedelini yatırması için verilen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ve aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

f- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup tebligat pul masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

g- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen¬lerin yukarıda belirtilen dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

*(ic. if. K, 126)

* (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* Yönetmelik Örnek No : 27 B: 63295 www.bik.gov.tr

İlanı incelemek için tıklayın!