Büyükçekmece'de 1 milyon 572 bin 187 TL'ye icradan satılık arsa!

 Büyükçekmece'de 1 milyon 572 bin 187 TL'ye icradan satılık arsa!Büyükçekmece Gürpınar'da yer alan arsa satılıyor. Arsanın bedeli 1 milyon 572 bin 187 TL olarak belirlendi. İhalesi 18 Eylül'de yapılacak


BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

2011/15 Satış

Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2005/2412 Esas 2010/2631 karar sayılı dava sonucunda satılmasına karar verilen;


Gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adeti, evsafı:


Tapu Kaydı: İstanbul, Büyükçekmece, Gürpınar- Yeni Mahalle, 892 ada, 3 parselde kayıtlı 3.493,75 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmazın tamamı 1.572.187,50.-TL.si bedelle satılacaktır.


Özellikleri: Taşınmaz adres olarak Büyükçekmece ilçesi, Pınartepe mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Oylum sokak girişli, solda kalan Akyüz konakları devamı sağda kalan, boş konumda olan taşınmaz olup, belediye hizmetlerinden yararlandığı, yakın çevresinde mevcut yapılaşmalar ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu, E-5'e yakınlığı ve yürüme mesafesinde olduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Geniş evsafı bilirkişi raporunda mevcuttur.


İmar-Durumu: Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 14.11.2011 tarih 401964 sayılı yazısında; Büyükçekmece ilçesi, Gürpınar-Pınartepe mahallesi, 892 ada 3 parsel sayılı taşınmaz; 06.10.2000 tarihli 1/1000 ölçekli Gürpınar Revizyon uygulama imar planında K2 olarak ayrılmış olup, imar planlarımızda kısmen “J3”, kısmen “J4” ile gösterilen alanda yer almaktadır. 18.06.2004 Gürpınar revizyon uygulama imar planı tadilat plan notları Genel hükümler bölümünün 19.4 maddesine istinaden; 24,10.1991 tarihinde Afet işleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan jeolojik ve jeoteknik etüd raporunda J1, J2, J3, J4 ve J5 ile gösterilen alanlar, 16.08.2000 tarihli jeolojik ve jeoteknik etüd raporunda inceleme alanına dahil edilmemiştir. Bu alanlar jeolojik ve jeoteknik etüdleri yenilenene ve raporları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğü’nce onanana dek yapı-yasağı uygulanacak alanlardır. Ancak bu bölgelerde yapılacak jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarının Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce onanması halinde 03.01.1997 tasdik tarihli imar planlarına göre imar kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılarak yapı adalarının ve parsellerinin teşekkül etmiş olması nedeniyle ve bu planların altlığı olan 1991 tasdik tarihli jeolojik raporlarda verilen max h: 2 katı geçmemek ve taban alan katsayısı max TAKS: 0.20’yi aşmamak kaydıyla bu planda gösterilen arazi kullanım kararı ve yapılanma koşulları uygulanabilir.


Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca 03.06.2011 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Pınartepe Nazım imar Planında söz konusu parsel ‘Jeolojik Yapı ve Heyelan açısından riskli alanlar” ile gösterilmiş olup plan notlarına göre bu ilanlar jeolojik tomografik açıdan riskli ve heyelan gibi nedenlerle yerleşime açılması tehlikeli olan Yerleşime Sakıncalı Alanlar”dır şeklinde bildirilmiştir.


Satış Saati: 15:40 - 15.50 Arası

Muhammen Bedel: 1.572.187,50.-TL.sı


Satış Şartları:

1-Satış 18.09.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında BÜYÜKÇEKMECE ADALET DAİRESİ EK BİNA E-5 KARAYOLU ÜZERİ AYMERKEZ KARŞISI BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 28/09/2012 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40’ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20‘si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu (Satış Memurluğumuza hitaplı ve dosya numarası belirtilmek suretiyle) vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, ihale damga vergisi ile K.D.V. % 18 alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.


4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.


7-Satış ilanı ilgililerin dosya ve tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adrese tebligat yapılmaması halinde ilgililer ve adresleri bilinmeyen içinde;

iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur,

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


(İİK m. 126)

www.bik.gov.tr B: 48485


İlanı detaylı görüntülemek için tıklayın