Büyükçekmece'de icradan 2 milyon 746 bin TL'ye arsa ve tarla!

 Büyükçekmece'de icradan 2 milyon 746 bin TL'ye arsa ve tarla! Büyükçekmece'de icradan 2 milyon 746 bin TL'ye arsa ve tarla!

Büyükçekmece'de yer alan arsa 1 milyon 283 bin 337 liradan ve tarla ise 1 milyon 463 bin 400 liradan satışa sunuluyor...
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2012/4 Satış

GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTTIRMA İLANI BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı:


1. taşınmazın;

Tapu Kaydı : İstanbul Büyükçekmece, Merkez mahallesi, Kemerdere mevkii, 315 ada 2 parselde kayıtlı 4.277,79 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmazın tamamı 1.283.337,00.-TL.sı bedelle satılacaktır.


İmar duruma : B.Çekmece Belediye Başkanlığının 28,06.2012 tarih 467573 saydı cevabi yazısında Büyükçekmece Fatih mah.315 ada 2 parsel nolu taşınmaz 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece uygulama imar planında ayrık nizam, 1 kat h: 3.50m. T AKS: 0.20 konut olarak ayrılmıştır. zemin etüt raporları çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı takdirde uygulama yapılabileceği bildirildiği, 12.08.2011 onay tarihli plan notu tadilatında " yapı nizamı ayrık ve ikiz olarak tanırlarını; parsellerde açık ve kapalı çıkma yapılamaz.Bu alanlarda taban alanı katsayısı parsel alanının %10'u oranında arttırılacaktır.Yol güzergahı üzerindeki yapılaşmaların %60'nın tamamlanmış olduğu yapı adalarında mevcut istikametin bozulmaması amacıyla ön bahçe için istikamet vermeye İlçe Belediyesi yetkilidir.Bu mesafe 3 m'nin altına düşemez” hükmü yer aldığı bildirilmiştir.

özellikleri : Taşınmazın boş arsa vasfında olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, geniş evsafı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.


1’nci satış günü :21.09.2012

2’nci satış günü :01.10.2012

Satış Saati :14:00 -14:10 - Arası

Muhammen Bedel : 1.283.337,00.-TL

KDV : % 18

Taşınmazın üzerindeki şerhler: hissedar Ahmet Fazlı hissesi Özerinde Sultan Beyazıt Vakfı mevcuttur.


2. taşınmazın;

TAPU KAYDI: İstanbul Büyükçekmece ilçesi, Merkez mahallesi, Kemal Bey mevkii, 641 parselde kayıtlı 8.130,00m2 miktarla tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı 1.463.400,00.-TL.si bedelle satılacaktır.


İMAR DURUMU: B.Çekmece Belediye Başkanlığının 28.06.2012 tarih 467573 sayılı cevabi yazısında Büyükçekmece Fatih mah. 641 parsel nolu taşınmaz 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar Planı'nda, kısmen ayrık nizam, l.kat h:3.50 m. Taks:0,10 konut alanı kısmen yeşil alan ve yol alanı olarak ayrılmıştır, zemin etüt raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığı takdirde uygulama yapılabileceği bildirildiği, 12.08.2011 onay tarihli plan notu tadilatında " yapı nizamı ayrık ve ikiz olarak tanın lanmış parsellerde açık ve kapalı çıkma yapılamaz.Bu alanlarda taban alanı katsayısı parsel alımının %10'u oranında arttırılacaktır.Yol güzergahı üzerindeki yapılaşmaların %60’nın tamamlanmış olduğu yapı adalarında mevcut istikametin bozulmaması amacıyla önce bahçe için istikamet vermeye ilçe belediyesi yetkilidir.Bu mesafe 3 m'nin altına düşemez" hükmü yer aldığı bildirilmiştir.


Özellikleri : Taşınmazın boş tarla niteliğinde vasfında olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup, geniş evsafı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.


1’nci satış günü : 21.09.2012

2’nci satış günü : 01.10.2012

Satış Saati :14.40 -14.50 - Arası

Muhammen Bedel : 1.463.400,00.-TL

KDV : % 18


Satış Şartları :

BÜYÜKÇEKMECE ADALET DAİRESİ EK BİNASI E-S YOLU ÜZERİ A YMERKEZ KARŞISI MİMAROBA-BÜYÜKÇEKMECE adresinde BÜYÜKÇEKMECE 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONUNDA açık artırma suretiyle yapacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ım ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda yazılı 01.10.2012 gün ve aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40' mı bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri BÜYÜKÇEKMECE 3.(SULH HUKUK MAH.)SATIŞ MEMURLUĞUNA hitaplı dosya numarası belirtilmek suretiyle kesin ve süresiz teminat mektubu) lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, ihale damga vergisi ile yukarıda belirtilen K.D.V. Tutarları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye bedeli tapu satım harcı sataş bedelinden ödenir, keza Sultan Beyaz vakfı İle ilgili taviz bedeli hissedara düşen satış bedelinden tahsil edilir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.


İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.08.08.2012


(*)İlgiIiler tabirine irtifak hakla sahipleri de dahildir. Basın No- 51075

(İİK m.126) www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.iian.gov,tr’de

 

İlanı görüntülemek için tıklayın