Çanakkale Çan'da 3.9 milyon TL'ye satılık arsa!

Çanakkale Çan'da 3.9 milyon TL'ye satılık arsa!Çan Belediye Başkanlığı, Çanakkale'nin Çan İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan arsayı satışa çıkardı. Akaryakıt İstasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri imarlı arsanın satış bedeli 3 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.


ARSA SATILACAKTIR

Çan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Çan Belediyesine ait, Çanakkale İli, Çan İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan ve pafta, ada, parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında akaryakıt istasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri olan 1 adet arsa 2886 Sayılı İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” arttırma suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 03.05.2016 Salı günü saat 15.00'de Belediye Binası 3. Katta Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak olan İstiklal Mahallesinde bulunan imar planında akaryakıt istasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri olan 1 adet arsa:


Sıra No:1

Mahallesi:İstiklal

Pafta:3

Ada:55

Parsel:22

Cinsi İmar Durumu: Arsa Akaryakıt İstasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri

Metrekaresi:3698

Muhammen Bedeli:3.900.000,00 TL

Geçici Teminatı:117.000,00 TL4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Teklif Mektubu

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur.

m) Şartname alındı makbuzu

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

5 - Adı geçen taşınmazın KDV’si ve satış bedeli peşin ödenecektir.

6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.

7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

8 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 03.05.2016 Salı günü saat 14:45’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

12 - Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesinde bulunan toplam 1 adet akaryakıt istasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri olan arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.