Çankaya'da icradan 9.3 milyon TL'ye satılık arsa!

 Çankaya'da icradan 9.3 milyon TL'ye satılık arsa! Çankaya'da icradan 9.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Ankara 22. İcra Müdürlüğü, Çankaya'da bulunan arsayı 9 milyon 376 bin TL'ye satacak. Satış, 6 Ağustos, Pazartesi günü 15:15-15:25 saatleri arasında yapılacak


İlan şöyle;
T.C.  Ankara  22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Dosya NO: 2011/156 İş.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Örnek No:11


Satılmasına karar verilen gayrimenkul cinsi, kıymeti, evsafı Satış Şartları :


Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi, 2580. Sokak ile 2581 Sokak arasında, imarın 18086 ada. 1 parseli teşkil eden, 15626 m2 boş arsa vasıflı taşınmaz hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi için açık artırma suretiyle satılacaktır.


Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


İMAR DURUMU : 76040/1 nolu parselasyon planı kapsamında kaldığı, E-0,60 olup, Sağlık Tesisleri Alanı kullanımında kaldığı bildirilmiştir.


TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 9.375,600,00.TL % 18 KDV Alıcıya aittir.


1-Satış 06.08.2012 günü, saat 15.)5’den 15.25’e kadar Ankara Adliyesi 2 nolu mezat salonunda açık anırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 16.08.2012 günü, saat 15.15’den, 15.25’e kadar Ankara Adliyesi 2 nolu mezat salonunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.


2-Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20 si nispetinde nakit pey akçesi (TL) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı islediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri alıcısına aittir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masraftı dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK 129. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.


5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK J29. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt İkizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur.


6- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.


7-Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/156 İş. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur.

(İc. İf. K. 126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27İlan için tıklayın