Car­re­fo­ur­SA'dan 21. mağaza

Car­re­fo­ur­SA'dan 21. mağaza

'Tür­ki­ye'ye gü­ve­ni­yo­ruz' di­yen ­Car­re­fo­ur­SA 21. mağazasını Sanko Park'ın içinde açtı


Car­re­fo­ur­SA Ge­nel Mü­dü­rü Vi­ca­ire ve San­ko Holding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Konukoğ­lu'nun aç­tı­ğı hi­per­mar­ket­te gı­da­nın ya­nı sı­ra elek­tro­nik­ten teks­ti­le, mo­bil­ya­dan kırtasiye­ye ka­dar 50 bin­den faz­la ürü­n sa­tı­lı­yor.

Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si­nin en bü­yük alış­ve­riş ve eğ­len­ce mer­ke­zi olan San­ko Park Alış­ve­riş Mer­ke­zi'nin için­de hiz­me­te gi­ren Car­re­fo­ur­SA hi­per­mar­ke­ti, dün ya­pı­lan tö­ren­le açıl­dı. Top­lam 9 bin 500 met­re­ka­re­lik sa­tış ala­nın­da, 230 ki­şi­lik per­so­ne­li ve 42 ka­sa­sıy­la haf­ta­da ye­di gün Ga­zi­an­tep hal­kı­na hiz­met ve­re­cek olan hi­per­ma­ke­tin açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Car­re­fo­ur­SA Ge­nel Mü­dü­rü Vi­ca­ire, “Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği­ne gü­ve­ni­miz tam. Ya­tı­rım­la­rı­mız ve bü­yü­me­miz de­vam ede­cek” de­di. Vi­ca­ire, 21. ma­ğa­za­la­rı­nın ar­dın­dan çok ya­kın­da Te­kir­dağ ma­ğa­za­sı­nın da hiz­me­te açı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. San­ko Hol­ding Baş­ka­nı Ab­dul­ka­dir Ko­nu­koğ­lu da Gü­ney­do­ğu ve Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si­nin en bü­yük alış­ve­riş ve eğ­len­ce mer­ke­zi olan San­ko Park Alış­ve­riş Mer­ke­zi'nin ya­pı­mı­nın de­vam et­ti­ği­ni ve önü­müz­de­ki yıl açı­la­cak bu mer­ke­zin Ga­zi­an­tep'te mo­dern alış­ve­riş an­la­yı­şı­nın yer­leş­me­si­ne ve­si­le ola­ca­ğı­nı söy­le­di. 140 bin met­reka­re­lik in­şa­at ala­nı­na sa­hip San­ko Park'ta ilk bö­lüm, Car­re­fo­ur­SA hi­per­mar­ket ile hiz­me­te gir­di.
Türkiye Gazetesi