Cennet Toprak Gayrimenkul İnşaat Emlak Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Cennet Toprak Gayrimenkul İnşaat Emlak Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Cennet Toprak Gayrimenkul İnşaat Emlak Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi, A. Abdelsalam A. Mohamed Elgamal tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 26 Mayıs'ta kuruldu.


Cennet Toprak Gayrimenkul İnşaat Emlak Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi, A. Abdelsalam A. Mohamed Elgamal tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 26 Mayıs'ta kuruldu. 


Cennet Toprak Gayrimenkul İnşaat Emlak Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; GAYRİMENKUL EMLAK DANIŞMANLIK a.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, azalar, marketler,depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri,mesken ev apartman, işyeri ,arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak,satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek ve konular ile ilgi danışmanlık yapmak. İNŞAAT a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı ve hasılat paylaşımıyla binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro,yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımak. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, 1.Şirket yürürlükteki yabancı sermayeyi teşvik kanunu ve Türk Parasının kıymetini koruma kanunu ve yine bu kanunlara istinaden çıkarılacak karar ve yetkili bakanlık tebliğlerine göre ayni ve nakdi yabancı sermaye,iştiraklerini kabul edebilir. 2.Şirket mevzuunun tahakkuk edebilmesi kayıt ve şartı ile  Şirketin iktisadi ve teknik maksat ve mevzuunun icap ettirdiği bilcümle sınai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve tüzel şahıslar ile mevzuat çerçevesi dahilinde süreli veya süresiz ve her neviden ortaklıklar tesis edebilir ve bunların Türkiye dahilinde Distribütörlüğünü veya mümessilliğini yapabilir kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir ve yani mevzuu ile iştigal eden ortakların aracılık yapmamak şartı ile hisse veya intifa senetleri ile tahvillerini satın alabilir bu şekilde iktisap edilmiş esham ve tahvilatı satabilir şirket gerektiğinde her türlü kefalet altına girebilir yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler kurabilir, uluslararası komisyonculuk, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda tanıtım yapabilir, ihalelere iştirak edebilir. 3.Şirket iştigal konusuna giren işler için dahilde ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli kredi  sözleşmeleri yapabilir şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, her türlü gayrimenkulleri, gayri  maddi hakları, telif, imtiyaz, patent hakları, marka, alameti farika, lisans, know-how ruhsatname, işletme  hakları, ihtira beratı ile emsali maddi ve fikri hakları iktisab edebilir, aracılık faaliyetinde bulunmak kaydıyla  menkul malları satın alabilir. Bunlar üzerindeki her türlü hakkı tasarruf edebilir. Şirket alacaklarını teminat  altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir fek edebilir şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği, menkul rehini ve kefalet verebilir. 4. Dahili ve harici her türlü ticari ve mali muameleleri yapabilir. Konusu ile ilgili ithalat, ihracat, dahili.


Cennet Toprak Gayrimenkul İnşaat Emlak Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi adres: Beylikdüzü, Barış Mahallesi, Belediye Caddesi, 30/103.