Çeşme'de icradan 1 milyon 436 bin TL'ye satılık arsa!

Çeşme'de icradan 1 milyon 436 bin TL'ye satılık arsa! Çeşme'de icradan 1 milyon 436 bin TL'ye satılık arsa!

Çeşme İcra Müdürlüğü, İzmir ili, Çeşme ilçesi,Ilıca Mahallesi, Punta mevkiinde bulunan arsa satılıyor. Toplam bedeli 1 milyon 436 bin TL olan arsanın ihalesi . Satışı 1 Ağustos 2011 tarihinde ve 2. satışı 11 ağustos 2011 tarihinde Çeşme Adliyesi'nde yapıl

Çeşme İcra Müdürlüğü tarafından verilen gayrimenkul ilanı şöyle;

ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2010/404 Tal.

Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir. Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı :

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:  İzmir  ili, Çeşme ilçesi,Ilıca Mahallesi, Punta mevkiinde ve tapunun 6127 ada, 4 nolu parselinde (Cilt 5.Sayfa 484) kayıtlı, 8.207 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır.

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Çeşme Belediyesi imar Müdürlüğünün 21.06.2010 tarihli imar durumu belgesinden edinilen bilgiye göre: Söz konusu parsel 18.02.2006 gün ve 1182 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kurulu kararına istinaden 2,derece Doğal Sit alanı içinde kalmaktadır. 05/08/1986 ve 19186 sayılı resmi gazetede, yayınlanarak yürürlüğe giren Çeşme Paşalimanı Turizm Merkezi sınırları içerisindedir. 1/25000
çevre düzeni planı ve 1/5000-1/1000 koruma amaçlı planları yapılmadan uygulamaya geçilememektedir.

TAŞINMAZIN ADRESİ: Şifne Termal Otelinin-400m kuzeyindedir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Arsa yeterli büyüklükte olup her türlü tesisin yapılabilme imkanı vardır. Çeşme merkeze yaklaşık 9 km mesafededir.llıca mevkiine 3 km niesafededir.Şifne terrfıal otele yakın ve yaklaşık 400 m mesafededir imara göre 18.madde uygulanmasından sonra denize 30-40 m mesafededir.Deniz cephesi 136 m.dir. Kuzey doğusu ve güney batısı yola cephelidir.Güney doğusu denize cephelidir. Belediye imkanlarından faydalanabilecek konumdadır.Çok güzel deniz ve doğa manzarasına sahiptir.Termal su imkanından faydalanabilecek konumdadır. İmar parseli niteliğindedir. Ulaştırma Bakanlığı izmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün 23.02.2011 tarih ve 5333 sayılı yazılarında Çeşme Şifne yat limanı imar çalışması işi, yapılan çalışmalar sonucu Bölge Müdürlüğü'ne ihale edildiği ve hazırlanan planlar Kültür Turizm Bakanlığına onaylanmak
üzere gönderildiğini belirtmektedir.

TAŞINMAZLARIN KIYMETİ: Satışa konu olan arsa: Günün ekonomik koşulları,paranın satın alma gücü,taşınmazın yeri.intar durumu,alanı, belediye hizmetleri, ulaşım ve yol durumu ve yat limanı çalışmaları dikkate alındığında tam payının toplam değeri Çeşme icra Hukuk Mahkemesinin 21.04/2011 2010/148 E 2011/47 K. Sayılı kararına göre  1.436.225.00-TL. (BirMilyonDörtYüzOtuzAltıBinikiYüzYirmiBeşTürkLirası) olup bu bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

1 - Taşınmazın 1. Satışı 01/08/2011 tarihinde Pazartesi günü saat 11.00'dan 11.10'a kadar Çeşme Adliyesi 1 .Kat ihale Odasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen Kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, ençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, taşınmazın 2. satışı 11/08/2011 tarihinde Perşembe günü saat 11.00'dan 11.10'a kadar aynı adreste ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere; artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin % 40' ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetlerin % 20'si nispetinde nakdi "TL'sı veya bu miktar kadar Milli bir Banka'nın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale damga vergisi tapu alım harç ve masrafları ile KDV ve damga vergisi alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler tapu satım harcı ve dellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkuller üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır: Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütesselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/404 Tal. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur,

7- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenlere yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

(ic. if. K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek no: 27


Çeşme İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan

Münevver Danış/Emlakkulisi.com