25 / 06 / 2022

Çevre düzeni planı nasıl hazırlanır?

Çevre düzeni planı nasıl hazırlanır?

Kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım ve enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen çevre düzeni planı nasıl hazırlanır?Çevre düzeni planı nasıl hazırlanır?

Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan planına çevre düzeni planı deniyor. Peki, çevre düzeni planı nasıl hazırlanır?


Çevre düzeni planına ilişkin esaslar, Mekansal planlar yapım yönetmeliği kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Çevre Düzeni Planlarına Dair Esaslar

Planlama alanı

MADDE 18 – (1) Çevre düzeni planı; coğrafi, sosyal, ekonomik, idari, mekânsal ve fonksiyonel nitelikleri açısından benzerlik gösteren bölge, havza veya en az bir il düzeyinde yapılır.


Plan ilke ve esasları


MADDE 19 – (1) Çevre düzeni planları hazırlanırken;


a) Varsa mekânsal strateji planlarına uygunluğun sağlanması,


b) Yeni gelişmeler ve bölgesel dinamiklerin dikkate alınması,


c) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının mekânsal kararları etkileyecek nitelikteki bölge planı, strateji planı ve belgesi, sektörel yatırım kararlarının dikkate alınarak değerlendirilmesi,


ç) Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve ekonomik kararların bir arada değerlendirilmesi,


d) Tarihi, kültürel yapı ile orman alanları, tarım arazileri, su kaynakları ve kıyı gibi doğal yapı ve peyzajın korunması ve geliştirilmesi,


e) Doğal yapının, ekolojik dengenin ve ekosistemin sürekliliğinin korunması amacıyla arazi kullanım bütünlüğünün sağlanması,


f) Ulaşım ağının arazi kullanım kararlarıyla birlikte ele alınması suretiyle imar planlarında güzergahı netleştirilecek yolların güzergah ve yönünün genel olarak belirlenmesi,


g) Çevre sorunlarına neden olan kaynaklara yönelik önleyici strateji ve politikaların belirlenerek arazi kullanım kararlarının oluşturulması,


ğ) İmar planlarına esas olacak şematik ve grafik dil kullanılarak arazi kullanım kararları ile koruma ve gelişmenin sağlanması,


h) Afet tehlikelerine ilişkin mevcut raporlar ve jeolojik etütler dikkate alınarak afet risklerini azaltıcı önerilerin dikkate alınması,


esastır.


(2) Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde, planlama alanı sınırları kapsamında aşağıda genel başlıklar halinde belirtilen konular ile diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir; bu veriler kapsamında analiz, etüt ve araştırmalar yapılır:


a) Sınırlar.


b) İdari ve bölgesel yapı.


c) Fiziksel ve doğal yapı.


ç) Sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, doğal karakteri korunacak alanlar.


d) Ekonomik yapı.


e) Sektörel gelişmeler ve istihdam.


f) Demografik ve toplumsal yapı.


g) Kentsel ve kırsal yerleşme alanları ve arazi kullanımı.


ğ) Altyapı sistemleri.


h) Yeşil ve açık alan kullanımları.


ı) Ulaşım sistemleri.


i) Afete maruz ve riskli alanlar.


j) Askeri alanlar, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri.


k) Planlama alanına yönelik bölgesel ölçekli kamu projeleri ve yatırım kararları.


l) Her tür ve ölçekteki plan, program ve stratejiler.


m) Göller, barajlar, akarsular, taşkın alanları, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve benzeri hidrolojik, hidrojeolojik alanlar.


n) Çevre sorunları ve etkilenen alanlar.


(3) Çevre Düzeni Planlarının hazırlanması sürecinde planlama alanı sınırları kapsamındaki tüm veriler 1/25.000 ölçekli harita hassasiyetinde hazırlanır.


(4) Plan hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan veri, bilgi ve belgeler; ilgili veriyi hazırlamakla sorumlu kurum ve kuruluşlardan, bilimsel çalışmalardan ve uzmanlarca arazide yapılacak çalışmalardan elde edilir.


(5) Planlama sürecinde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak güncellenebilir ve sorgulanabilir sayısal veri tabanı oluşturulur.


Revizyon ve değişiklikler


MADDE 20 – (1) Çevre düzeni planının ihtiyaca cevap vermediği hallerde veya planın vizyonu, amacı, hedefleri, stratejileri, ilke ve politikaları açısından plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü etkilemesi halinde çevre düzeni planı bütününde revizyon yapılır. Çevre düzeni planı revizyonu;


a) Nüfusun yerleşim ihtiyaçlarının karşılanamaması,


b) Planın temel strateji ve politikalarını değiştirecek bölgesel ölçekli yatırımların ortaya çıkması,


c) Yeni verilere bağlı olarak, sonradan ortaya çıkabilecek ve bölgesel etkiye yol açabilecek arazi kullanım taleplerinin oluşması,


ç) Yeni gelişmeler ve bölgesel dinamiklerde değişiklik olması,


durumunda yapılır.


(2) Çevre düzeni planı ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğü bozmayacak nitelikte, plan değişikliği yapılabilir. Çevre düzeni planı değişikliklerinde;


a) Kamu yatırımlarına,


b) Çevrenin korunmasına,


c) Çevre kirliliğinin önlenmesine,


ç) Planın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve maddi hataların giderilmesine,


d) Değişen verilere bağlı olarak planın güncellenmesine,


dair yeterli, geçerli ve gerekçeleri açık olan, altyapı etkilerini değerlendiren raporu içeren teklif ve talepler; idarece planın temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik ve yasal çerçevede değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılır.


Çevre düzeni planı nedir?
Mekansal planlar yapım yönetmeliği tam metni!