26 / 05 / 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Atamalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Atamalarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Aralık 2013 tarihinde 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendindeki “ve ayniyat saymanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


“a) Çevre ve şehircilik il müdürlükleri ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüklerinde görev yapan altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü,”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,


b) Azami çalışma süresi: Her hizmet alanında azami çalışılması gereken süreyi,


c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,


ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili,


d) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilen illerin gruplarını,


e) Taşra teşkilatı hizmet birimleri: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerini,


f) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,


g) Yeniden atanma: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında bulunanların yeniden memurluğa atanmasını,


ğ) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin, bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını,


h) Yönetici personel: Çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürünü,


ı) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,


ifade eder.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“2 nci maddede sayılan unvanların bir veya birden fazlasında, aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personel, Bakanlıkça en az üç tercih sunulmak suretiyle, başka hizmet bölgelerine atanırlar.”


“Tercihte bulunmayanların atamaları ise sunulan tercihlerden birine resen yapılır.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan “bendi kapsamında” ibaresi “ve (d) bentleri ile 10, 12, 13 üncü maddeleri” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki (d)  bendi eklenmiştir.


“a) Bulunduğu hizmet alanında en az iki yıl süre ile çalışan ve fakülte veya yüksekokulların aynı bölümünden mezun olan, aynı unvanı taşıyan personelin becayiş talebi.”


“d) Merkez teşkilatında üç yıl görev yapmış olanların aynı veya daha alt hizmet bölgesindeki hizmet alanına atanma isteği.”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “koordine edilir” ibaresi “gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır” şeklinde değiştirilmiştir.


“c) İşyerinin merkezi belli bir ilde yerleşik olup, birden fazla ilde faaliyet gösteren şirketlerde çalışan bu Yönetmeliğe tabi personelin eşlerinin, işyeri merkezinin bulunduğu ilin dışındaki bir ilde faaliyet gösteren işyerinde çalıştıkları halde primlerini şirket merkezinin bulunduğu ile yatırıldığının veya şirket merkezinde çalıştıkları halde primlerini merkeze bağlı başka bir ilde faaliyet gösteren işyerinde yatırıldığının (Anonim şirketlerde çalışanlar, bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşlarından alacaklardır.),”


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.


“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde üç yıllık çalışma süresini doldurmadan özür durumu hariç yer değişikliği talebinde bulunamaz.”


“(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlardan, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen çalışma süresini tamamlamadan istekleriyle eski görevlerine dönenler, sınav sonucu kazandığı unvana yeniden atanma talebinde bulunması halinde eksik kalan hizmet süresini tamamlamak üzere eski görev yerlerine, söz konusu kadronun dolu olması durumunda ise, eski görev yerinin bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarına atanabilir.”


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve dördüncü fıkrasının birinci paragrafı ile dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.


“Çevre ve şehircilik il müdürleri ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdürleri,”


“2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelin atandıkları hizmet alanındaki azami çalışma süresi;”


“a) Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü unvanı ile atananlar için beş,”


“b) Bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanı ile atananlar için sekiz,”


“(5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelin, bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi veya görev yaptığı hizmet alanındaki azami çalışma süresi, görev yaptığı her bir unvanda geçen hizmet süreleri ayrı ayrı dikkate alınarak tespit edilir.


(6) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelden üst hizmet bölgelerindeki hizmet alanında en az iki yıl hizmeti bulunanlar 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerine atanabilir.”


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.