Çimsa kar payı dağıtım önerisini sundu!

Çimsa kar payı dağıtım önerisini sundu! Çimsa kar payı dağıtım önerisini sundu!

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolarında belirtilen dönem karı dağıtım teklifini 27 Mart'ta yapılacak genel kurulun onayına sunacak...
Çimsa tarafından yapılan açıklama şöyle:


Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 340.188.471,- TL Konsolide Dönem Karı elde edilmiştir.


SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2013 yılına ait 340.188.471,- TL tutarındaki söz konusu Konsolide Dönem Karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 302.310.817,- TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına, 


Birinci Kâr Payı 6.754.222,10 TL

İkinci Kâr Payı 149.133.223,97 TL

Toplam Brüt Kar Payı 155.887.446,07 TL


Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 14.913.322,40 TL

Olağanüstü Yedek 131.510.048,53 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 366.006.047,25 TL'nin; 107.960,35 TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak, 195.097.318,43 TL'sinin ise 2013 yılında satışı yapılan iştirak hissesi ve gayrimenkullerden elde edilen kazancın % 75' inin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesinde yer alan kurumlar vergisi istisnasından faydalanılması için bilançonun pasifinde İştirak ve Gayrimenkul Satış Karları Hesaplarına kaydedilerek Özel Yedek olarak ayrılmasına,


Böylelikle 2013 Yılı Karından 135.084.442,- TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 115,40 (Brüt), % 98,09 (Net) oranında toplam 155.887.446,07 TL Kar Payının 28 Mart 2014 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 27 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Dosya için tıklayın