Çine Belediyesi'nden 5 milyon 500 bin TL'ye satılık 3 arsa!

Çine Belediyesi'nden 5 milyon 500 bin TL'ye satılık 3 arsa!

Mülkiyeti Çine Belediye Başkanlığı'na ait olan tarla ve zeytinlik niteliğinde olan 3 arsa 5 milyon 500 bin TL bedelle ihale ediliyor.


Çine Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Çine Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar 03/08/2016 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14:00’de başlayarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a (Kapalı Teklif Usulü) maddesine göre Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda satışı yapılacak.


1 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Kanuni İkametgah Belgesi

b) Kimlik Fotokopisi

c) Belediyeye günü geçmiş borcu olmadığına dair belge

d) İhale dosya ücretinin yatırıldığına dair Makbuz ve Geçici Teminatın yatırıldığına Makbuz, Dekont veya Teminat Mektubu

e) Gerçek veya Tüzel Kişi adına vekaleten ihaleye girecek olanlar Noter Onaylı vekaletname ve imza sirküsü

2 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve Çine Belediyesine günü geçmiş borcu olan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

3 - İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.

4 - İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

5 - İhaleye girmek isteyen istekliler 03/08/2016 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Sıra No: 1 olan 750,00 TL, Sıra No: 2 ve 3 olan taşınmazların İhale Dosya Bedelleri 250,00 TL. karşılığında Tahsilat Şefliği servisinden satın alabilirler.

6 - Posta ile geciken teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - İhaleye teklif verecek olan katılımcılar 03/08/2016 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim etmek zorundadır.

8 - İhale dosyası ile birlikte teslim edilmesi gereken belgeler;

a) Yer Görme Belgesi

b) Teklif Mektubu

c) Şartname ve eklerini okuyup anladıklarına dair belge

d) Taahhütname

9 - İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.

10 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.