Çorum'da 16 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çorum'da 16 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Çorum'da 16 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum Merkez'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Kapalı teklif usulüyle ihale edilen taşınmazların satış bedeli 16 milyon TL olarak belirlendi.Çorum Belediye Başkanlığı'ndan:İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Çepni Mahallesinde, imar planının 20.K.4.C Paftasında bulunan Ticaret+Konut işaretli 4555 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 10.425,40 metrekare’ yüzölçümlü taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesine istinaden Kapalı Teklif Artırma Usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satılacaktır.


Şartname: Şartname ve Ekleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 5.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.


İhale Tarihi ve Yeri: 27.05.2016 Cuma günü saat: 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası  5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Tahmini Bedeli: 16.000.000,00 TL + KDV Geçici Teminatı: 960.000,00 TL


İsteklilerde Aranan Belgeler: A) Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. B) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri. C) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. D) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri . E) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri. F) Geçici Teminata ait belge (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) G) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. H) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi. I) Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması esastır. İ) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. J) İhale şartnamesi alındı belgesi.

Tekliflerin en geç 27.05.2016 Cuma günü saat: 15.00’e kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen ve posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.