02 / 06 / 2023

Çorum'da tesis yapımına karşılık intifa hakkı ihalesi!

Çorum'da tesis yapımına karşılık intifa hakkı ihalesi!

Çorum Belediye Başkanlığı, 197 ada, 26 parselde bulunan taşınmaz üzerinde tesis yapımına karşılık intifa hakkı verilmesi işi ihale ediyor...Çorum Belediye Başkanlığı, 197 ada, 26 parselde yer alan taşınmaz üzerinde tesis yapımına karşılık intifa hakkı verilmesi işi ihale ediyor. Muhammen bedeli 8 milyon 260 bin TL olarak belirlenen ihale 14 Nisan 2020 tarihinde yapılacak.


TESİS KURULUMU YAPILMASI VE İNTİFA HAKKI İHALE EDİLECEKTİR
Çorum Belediye Başkanlığından:
Çorum Belediyesin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan 197 ada, 26 parseldeki Çorum Belediyesi’ne ait Enerji Üretim Tesisi olarak işaretli sahada İdare’ce tayin edilecek alana, ilgili yönetmelik, mevzuat ve ihale dokümanlarına göre, Çorum Belediyesi tarafından toplanıp, transferi yapılacak olan dal budak atığı, çimen atığı, organik Pazar atıkları, evsel nitelikli Ayrıştırma Tesisinden temin edilen elek altı organik içerikli çöp atığından Biyometanizasyon yöntemi (Organik Atıkların Biyokimyasal Reaksiyonlarla Biyogaz ve Fermente Ürünlere
Dönüşmesi) uygulanarak, bu proses ile oluşan gazın borular ve/veya kollektör sistemiyle toplandıktan sonra bu gazın kısmen veya tamamından elektrik enerjisi üretilerek 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi kapalı teklif arttırma usulü ile 31.12.2020 tarihine kadar tesis kurulumunun yapılarak geçici kabulünün yapılması ve 01.01.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıllığına işletim süresi olmak üzere toplam 16 (onaltı) yıllığına irtifak hakkı çeşitlerinden intifa hakkının ihale edilmesi işidir.
İhale Tarih ve Saati : 14.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binası Belediye Meclis
Salonu; Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: 2
Merkez/Çorum
İlgili Müdürlük/Birim : Etüd Proje Müdürlüğü
İlgili Telefon ve faks : (0364225 08 10) Faxs: (0364) 224 08 23
Son teklif verme tarih ve saati : 14.04.2020 14:00
İşin Süresi : 31.12.2035 yılı sonuna kadardır.
1) Muhammen Bedeli : 8.260.000,00 TL
2) Geçici Teminat : 247.800,00 TL
3) Şartname bedeli : Etüd Proje Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.
5.İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:
5.1 Nüfus Cüzdanı sureti. (Gerçek Kişiler için)
5.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve ikametgâh belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.
5.3. Yabancı katılımcılar için, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve tebligat için gösterilen adresin belgesinin ihale dosyasına konulması zorunludur.
5.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2020 yılı içerisinde alınmış)
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2020 yılı içerisinde alınmış)
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.5. İmza sirkülerini vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Tük Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir),
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
5.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir)
5.7. Şartnamede belirtilen Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
5.8. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair Yüklenici taahhütnamesi
5.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık sözleşmesi vermesi,
5.10. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz ihale dosyasına konulması zorunludur.
5.11. İhaleye iştirak eden tarafından şartnamelerin her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve kaşelenmiş olarak ihale dosyasına konulması zorunludur.
5.12.a Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair Yüklenici taahhütnamesi
5.12.b Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair Yüklenici taahhütnamesi
5.13. İhaleye Katılmak için Aranacak İş Deneyim Şartları : İstekliler, son 10 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmak kaydı ile şartname konusu işi yapabilirliğini göstermek amacı ile aşağıdaki maddelerden en az birini sağlamalıdır;
a) Kurulu gücü tek seferde en az 1 MW kapasitede Fermantasyon yöntemi (Biyometanizasyon, gazlaştırma vb.) ile elektrik enerjisi üretim tesisi kurmuş olduğunu,
b) Kurulu gücü tek seferde en az 2 MW kapasitede LFG / Çöp Gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurmuş olduğunu,
c) Kurulu gücü en az 3 MW kapasitede Yenilenebilir Elektrik Enerjisi üretim tesisi kurmuş olduğunu,
gösterir ilgili kurumdan üretim lisans belgesi veya iş deneyim belgesini ihale dosyası içerisinde tevsik edici belgeler ile birlikte sunacaktır. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış
örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.)
* Tekliflerin en geç 14.04.2020 Salı günü saat 14.00’ da kadar Belediyemiz Hizmet Binası 5. Katta bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. İhaleye katılacakların, İhalenin yapılacağı saatten önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile posta ile geç gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
2856/1-1
Geri Dön