01 / 07 / 2022

Tekirdağ Kapaklı'da tesis yapımına karşılık intifa hakkı ihalesi!

Tekirdağ Kapaklı'da tesis yapımına karşılık intifa hakkı ihalesi!

Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanlığı, Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi'nde bulunan bulunan taşınmaz üzerinde tesis yapımına karşılık intifa hakkı verilmesi işi ihale ediyor...Tekirdağ İli Kapaklı İlçesi'nde bulunan taşınmaz üzerinde tesisi yapımına karşılık 25 yıl süre ile işletilmesi ve süre sonunda Kapaklı Belediyesine bedelsiz devredilmesi işini ihale edecek. 

Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanlığından:

1. İşin Konusu: İlçemiz İkizgöller A tipi Mesire alanında vaziyet planına, uygulama projelerine, intifa (kullanım) hakkı şartnamesi ve teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen hususlara uygun olarak tüm alanların düzenlenmesi, yapı, tesis ve donatıların yapılması, amaçları doğrultusunda 25 yıl süre ile işletilmesi ve süre sonunda Kapaklı Belediyesine bedelsiz devredilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapaklı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2. İntifa (kullanım) Hakkı Tesisi;

İli                                               :  Tekirdağ

İlçesi                                          :  Kapaklı

Mahalle/Köyü                            :  Pınarça

Mevkii                                       :  İkizgöller

Yüzölçümü                                :  10,57 Hektar

Cinsi                                          :  Mesire Yeri

Sınırları                                      :  İhale şartnamesi eki Vaziyet Planında gösterildiği ve koordinat listesinde belirtildiği gibidir.

Niteliği                                       :  Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)

Mülkiyeti                                   :  Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğü

Tahmin Edilen Bedel (Yıllık)     :  74.500,00 TL + KDV’dir. (İlk yıl intifa (kullanım) hakkı bedeli)

Yapılacak Yapıların Tahmini

Yatırım Bedeli                           :  12.560.688,38 TL

Geçici Teminat                           :       379.055,65 TL

                                                     (Tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 12.560.688,38 TL ile artırıma esas ilk yıl tahmini intifa (kullanım) hakkı bedeli 74.500,00 TL'nin toplamı olan 12.635.188,38 TL 'nin yüzde 3 (üç) 'ü 379.055,65 TL’dir.)

İntifa Hakkı (kullanım) Süresi   :  25 yıl (İntifa (kullanım) hakkı sözleşmesinin imza tarihinden itibaren yapım süresi dahil 25 yıldır.)

İhale Tarihi ve Saati                   :  16.08.2018 - 14:00’da

                                                     (Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.)

İhalenin Yapılacağı Yer             :  İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4-6 Kapaklı Belediyesi Hizmet Binası 9. kat Toplantı Salonu 59510 Kapaklı/TEKİRDAĞ

İhale Usulü                                :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü.

İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale Şartnamesi 1.000,- TL bedelle İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresinden Kapaklı Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat Emlak İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 16.08.2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4-6 Kapaklı Belediyesi Hizmet Binası 9. kat Toplantı Salonu 59510 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresinde Kapaklı Belediyesi Encümen Başkanlığı'na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon Başkanlığı’nın adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilemez.

3. İhaleye Katılacaklardan İstenecek Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası yada esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

e) İdari şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kapaklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne yatırıldığına veya Kapaklı Belediyesine ait banka hesabına girdiğine dair makbuz,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İdari şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden alınan yazı aslı,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan yazı aslı,

i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlediği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

l) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, tüzel kişinin mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması,

m) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (ç), (d), (h) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının ortaklarından birinin (k) ve (l) bendindeki belgeyi sunması zorunludur.

n) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

1. Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 12.560.688,38 TL’nin % 10'undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranın 0,50'den küçük olması, yeterlilik kriteridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) İsteklinin veya isteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiş iştirakleri ile birlikte oluşturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İş bu maddesinin (a) bendinde belirtilenlerin cirosunun tahmini yatırım maliyet bedelinin %25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu taktirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

o) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunulması zorunludur. İsteklinin a, b, c, ç ve d maddelerinde yer alan işlerden birine ait belge sunması yeterli olacaktır.

İstekli tarafından tahmin yatırım maliyet bedelinin % 25 'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş deneyimine ilişkin belge ihaleye katılan isteklinin ortaklarından biri tarafından bizzat yapılan bir işe yönelik olabileceği gibi isteklinin ortaklarından birinin grup şirketi tarafından sözleşmeye dayalı olarak başkasına yaptırılan işlere yönelikte olabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşılaması halinde diğer ortaklardan iş deneyim belgesi sunma zorunluluğu aranmaz.

p) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

Bu ihalede benzer iş olarak; günübirlik tesis veya spor amaçlı turistik tesis veya eğlence merkezi veya rekreasyon veya turizm kompleksi veya Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşler Tebliğinde yer alan B/III grubu işler yapmış olunması kabul edilecektir.

4. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmez.

5. Şartname ve eklerinin, İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerce veya ortak girişimlerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmalıdır.

6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7. İhale, İdari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, intifa hakkı tesisi ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

9. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.