Damga vergisi defteri nasıl doldurulur?

Damga vergisi defteri nasıl doldurulur? Damga vergisi defteri nasıl doldurulur?

Damga vergisi defteri nasıl doldurulur? sorusunun yanıtı defteri tutacak kişi ve kurumlar, defterin kullanılmaya başlanması ve tasdik ettirilmesi, deftere yapılacak kayıtlar gibi merak edilen konular için haberimizde bulunuyor...
Damga vergisi defteri nasıl doldurulur?


1.Damga Vergisi  Defteri  Tutacak Kişi ve Kurumlar:

 Damga Vergisi Defteri, bu vergi yönünden “sürekli mükellefiyet” tesis ettirilen kişi ve kurumlar tarafından tutulacaktır. Sürekli mükellefiyet tesis ettirecek kişi ve kurumlar ise 20, 32, 43 ve 44 Seri Nolu  Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerinde “zorunlu olanlar ve  ihtiyarilik hakkı olanlar” ayrımı dahilinde  belirlenmiş olup aşağıda listelenmiştir.

 

Sürekli mükellefiyeti zorunlu olan kurumlar:

1.      Katma Bütçeli İdareler

2.      İl Özel İdareleri   ve Belediyeler

3.      Döner Sermayeli Kuruluşlar

4.      Bankalar

5.      Kamu İktisadi Teşebbüsleri

6.      Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri

7.      Özerk Kuruluşlar

8.      Diğer Kamu Kurumları

9.      Anonim Şirketler


Sürekli mükellefiyet tesisi kendi iradelerine bırakılan kişi ya da kurumlar:

10.  5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Tabi Diğer Mükellefler Limited Şirketler

Kooperatifler Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler

11.  Kollektif Ve Adi Komandit Şirketler

12.   VUK hükümleri çerçevesinde Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar

13.   VUK hükümleri çerçevesinde İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar

14.  Serbest Meslek Kazancı Elde Edenler

 

Yukarıda 10-14. sırada sayılanlar kişi ve kurumlar için  sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi ve böylelikle de defter tutmaları ihtiyaridir. Sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyen bu mükelleflerin, damga vergisine ilişkin kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tutmak zorunda oldukları defterlerinde ayrıntılı olarak göstermek şartı ile ayrıca damga vergisi defteri tutmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Bu ihtiyârilik,  diğer ticari defterlerden ayrı bir defter kullanmak yönünden anlam ifade etmekte olup, bu haktan yararlananları başka bir yükümlülük beklemektedir. Anılan yükümlülük aşağıda açıklanacaktır.

 

2. Sürekli Damga Vergisi  Mükellefiyeti Tesis  Ettirilmesi:

Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan kişi ya da kurumlar gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefi olmayan kurumlar  ile bankalar, anonim şirketler gibi merkezleri dışında başka il veya ilçelerde faaliyet gösteren şubelerin ise muhtasar beyannamelerini verdikleri  vergi dairesine başvurarak damga vergisi yönünden “sürekli mükellefiyet” tesis ettirerek, ödemeleri / Hazineye intikal ettirmeleri gereken damga vergilerini “damga vergi defterinde” izleyeceklerdir.

 

Damga vergisi defteri nasıl doldurulur?


3. Damga Vergisi  Defterinin Kullanmaya Başlanması ve Tasdik Ettirilmesi:

Damga Vergisi  Defterinin kullanmaya başlanmadan önce diğer yasal defterlerde olduğu gibi Vergi Usul Kanununun tasdik zamanına ilişkin 221 inci maddesindeki hükümlere uyulacaktır. Buna göre yıl içerisinde sürekli mükellefiyet tesis edilenler bu tarihten önce,  takip eden yıllarda ise dönem başlamadan önceki son ayda yıllık esasta kullanılmak üzere damga vergisi defteri tasdik ettirilecektir.

 

Damga vergisi defteri nasıl doldurulur?


4. Damga Vergisi  Defterine Yapılacak Kayıtlar :

Damga Vergisi Defteri  adı altında tutulacak bu özel defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 215-219 uncu maddelerindeki hükümlere uyulacaktır.

 

Damga Vergisi Defterine kayıt işlemi yapılırken makbuz karşılığı ödemeye ilişkin kağıtlar defterin bir bölümünde, istihkaktan kesinti şekliyle ödemeye ilişkin kağıtlarda diğer bölümünde ayrı ayrı gösterilecektir.

 

Söz konusu defterin her bölümüne takvim yılı başından itibaren 1 den başlayıp teselsül ettirilen sıra numarası verilecek,  düzenlenen kağıdın türü, tarihi, varsa numarası, vergi matrah ve miktarı belirtilecektir.

 

Makbuz karşılığı ödemenin kapsamına giren kağıtlara, "............................ liralık damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. Defter Sıra No .... " şeklinde; istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtlara da, "..................................... liralık damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir. Defter Sıra No................................" şeklinde; tek tip bir kaşe vurulacak,  kağıda ait damga vergisi miktarı ile defter sıra numarası kağıda vurulan kaşedeki ilgili yerlere yazılarak bu şerh firma yetkililerince onaylanacaktır.

 

Kaşeleme işlemi, düzenlenen kağıdın varsa sureti ve dip koçanı üzerine de yapılacak ve bu kağıda asıl kağıda verilen sıra numarası yazılacaktır.

 

Gerek makbuz mukabili ödeme kapsamına giren kağıtların, gerekse istihkak ödemelerinde düzenlenen kağıtların kaydedileceği bu defter, muhafaza süresi için de yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arzedilecektir.

 

5. Damga Vergisi Defterini Tutması İhtiyari Olanların Tutmaması Durumunda  Yapacağı Kayıt ve İşlemler:

 

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 16 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği dışında kalan ve ihtiyarilik hakkını kullanarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen mükellefler, düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini 488 sayılı Kanunun 22/b bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgili vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

 

Bu mükelleflerden  Bilanço Usûlünde  kayıt tutanlar verdikleri beyanname üzerine tanzim edilen tahakkuk fişlerini mesnet göstermek üzere ödeyecekleri damga vergisi tutarını, 760 Genel Yönetim Giderleri hesabında muhasebeleştireceklerdir. Kayıtlarını  İşletme Hesabına göre tutan mükellefler ise İşletme  Defterinin “giderler” bölümüne beyan ettikleri damga vergisi tutarını gider-masraf olarak kaydedeceklerdir.

 

IV-SONUÇ

 

Düzenledikleri kağıtlar ya da yaptıkları ödemeler nedeniyle damga vergisi ödemek veya damga vergisi kesintisi yapmak zorunda olan vergi mükelleflerinden sürekli damga vergisi mükellefi olanlar damga vergisine ilişkin işlemlerini topluca Damga Vergisi Defteri adı altında ve VUK hükümlerine göre tasdik ve kayıt düzenine tabi özel bir defterde izlemek zorundadırlar.Damga vergisi beyannamesi!
Kira damga vergisi hesaplama 2013!

Damga vergisi kanunu 2 sayılı tablo!
Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com