Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi nasıl doldurulur 2014?

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi nasıl doldurulur 2014? Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi nasıl doldurulur 2014?

Kanun gereğince her mükellefin vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname vermesi gerekiyor. Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi nasıl doldurulur 2014? Kurumlar vergisi için beyanname ne zaman verilir? İşte yanıtı..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi nasıl doldurulur 2014?

Sermaye şirketleri; Kooperatifler; İktisadî kamu kuruluşları; Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler; İş ortaklıklarının kazançları ile gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurları yıllık kurumlar vergisine tabi tutuluyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Peki, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi nasıl doldurulur 2014?


Kurumlar vergisi beyannamesine ilişkin esaslar Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında açıklanıyor. Kanun gereğince her mükellefin vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname vermesi gerekiyor.


Söz konusu Kanun gereğince; Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınıyor.


Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir. 


Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır.


Beyan esası

MADDE 14- (1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir.


(2) Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilir.


(3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.


(4) Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez.


(5) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira gelirlerinden ibaret olması halinde, bu gelirler için beyanname verilmez.


(6) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun kanunî veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesidir.


(7) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanunî veya iş merkezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir.


(8) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorundadır.Kurumlar vergisi tam mükellef!

pus