Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname dönemi başladı!

Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname dönemi başladı!

Mükelleflerin, beyannamelerini 22 Şubat 2021 sonuna kadar vermesi ve değerli konut vergisinin ilk taksitini 1 Mart tarihine kadar ödenmesi gerekiyor...


Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için mükelleflerin elektronik ortamda beyanname verebilmesine ilişkin düzenleme İnternet Vergi Dairesi'nde yapıldı.

Anadolu Ajansı muhabirinin yaptığı derlemelere göre, değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde yer alan ve bina vergi değeri 2020'de 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için verilecek.

"Mesken nitelikli taşınmazlar" de mesken niteliğini haiz binalar ve birden fazla bağımsız bölümden oluşanlarda her bir bağımsız bölümü ifade ediyor. Bu bölümler, vergilendirme açısından ayrı şekilde değerlendirilecek. Gayrimenkulün  mesken niteliğini haiz olup olmadığının değerlendirilmesinde, kayıtlardaki niteliğinin yanında fiilen kullanım durumuna da bakılacak. Bina vergi değeri, taşınmazın yer aldığı yerdeki belediyeden ilgililerince temin edilecek.

Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname dönemi başladı!

Mükellefler, beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerin belediyesinden alınan bina vergi değerini (beyanname verilen yıl ve bir önceki yıla ilişkin) gösteren belgeyi ekleyerek, ilgili senenin Şubat'ın 20'nci günü sonuna kadar taşınmazın yer aldığı yer vergi dairesine verecek.

Buna göre, bu seneye ilişkin beyannamelerin 20 Şubat tarihine kadar verilmesi gerekirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle söz konusu süre 22 Şubat Pazartesi günü dolacak.

İnternet Vergi Dairesi'nden verilebilecek

Mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda kendi gönderebilecekleri gibi, bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerle sözleşme imzalayarak e-beyanname şeklinde de verebilecek. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi halinde, buna eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden ya da posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, kapsamdaki mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin olarak "değerli konut vergisi beyannameleri"ni, elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için İnternet Vergi Dairesinin "http://intvrg.gib.gov.tr/" sitesinde uygulamaya açtı. Beyannameler, elektronik ortamda bizzat mükellefler ya da yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebilecek.

Beyan edilmesi gerekli olan birden fazla değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza sahip olan mükellefler (tam mülkiyet, paylı mülkiyet ve intifa hakkı sahipleri), bu taşınmazların tamamı için tek beyanname verecek. El birliği mülkiyete konu taşınmazlara ilişkin beyanlarda, her bir gayrimenkul için ayrı beyanname düzenlenecek.

Değerli konut vergisi mükellefleri için e-beyanname dönemi başladı!

Ödeme süreci

Herkesin merak ettiği değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilecek.

Başka vergi dairesi yetki alanındaki taşınmazın da beyanı durumunda, beyannamenin verildiği ve tahakkukların yapıldığı yetkili vergi dairesi, bu durumu, beyanname verme süresinin dolduğu günün ertesinden itibaren 15 gün içerisinde diğer taşınmazların bulunduğu yer vergi dairesine bildirecek. Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili senenin şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenecek.

Şubat ayının son gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle değerli konut vergisinin ilk taksitinin 1 Mart tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Diğer bir yandan, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon TL arasında olanlar, 5 milyon TL'yi aşan kısmı için binde 3 vergiye tabi olacak.

Değeri 10 milyon TL'ye kadar olan meskenlerde vergi, 7,5 milyon TL'si için 7 bin 500 lira, fazlası için binde 6 şeklinde uygulanacak.

Değeri 10 milyon TL'yi aşan meskenler, 10 milyon TL'si için 22 bin 500 lira, fazlası için binde 10 vergilendirilecek.

Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması halinde matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı olanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.

 

Değerli konut için vergi nasıl ödenecek?