Deka Gayrimenkul İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Deka Gayrimenkul İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Deka Gayrimenkul İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Erhan Doğan tarafından 160 bin TL'lik sermaye ile 10 Kasım'da Vezüv Konakları D Blok Bakırköy'de kuruldu.


Deka Gayrimenkul İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Erhan Doğan tarafından 160 bin TL'lik sermaye ile 10 Kasım'da kuruldu. 


Deka Gayrimenkul İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Mekanik Tesisat Mühendisliği, Elektrik Tesisat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji ve jeofizik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama ve diğer mühendislik alanlarında projelendirme ve diğer mühendislik hizmetleri 2-Proje yönetimi, fizibilite raporu, ihale şartnamesi,keşif, metraj, hakediş, geçici ve kesin kabul, şantiye yönetimi, yapı denetimi ve benzeri konularda teknik müşavirlik ve diğer mühendislik hizmetleri 3-Yukarıdaki maddelerde sıralanmış olan tüm mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin kurulu olunan il ve diğer illerde yerine getirilmesi için plan, proje, harita, jeolojik ve sismik etütlerin hazırlanması veya hazırlatılması, bunlara ilişkin meslek odalarına kayıt ve büro tescili yapılması 4-Resmi veya özel kişi veya kuruluşlarca yaptırılacak; a)Tüm yapı işlerinin (konut, endüstri yapısı, altyapı v.b.) müteahhit, taşeron sıfatı ile tek başına veya gerçek ve tüzel kişilerle oluşturulacak konsorsiyum, joint venture vb. ortaklıklarla yapımının gerçekleştirilmesi, açılacak ihalelere yüklenici olarak iştirak edilmesi, kazanılacak ihalelere ait sözleşmelerin imza edilmesi, gerekli taahhütlerin verilmesi, b)Tüm yapı işlerinin (konut, endüstri yapısı, altyapı v.b.) müşavir, kontrol firma sıfatı ile tek başına veya gerçek ve tüzel kişilerle oluşturulacak konsorsiyum, joint venture vb. ortaklıklarla denetlenmesi, açılacak ihalelere kontrollük ve müşavirlik hizmetini üstlenmek üzere iştirak edilmesi, kazanılacak ihalelere ait sözleşmelerin imza edilmesi, gerekli taahhütlerin verilmesi, c)Özel teknik gerektiren tüm yapıların (prefabrik, çelik, akaryakıt tesisleri, LPG tesisleri vb.) anahtar teslimi veya kısmen inşa edilmesi veya kontrollük ve müşavirlik hizmeti verilmesi. d)Depremden veya diğer afetlerden hasar gören veya olası afetlerden etkilenme ihtimali olan yapıların onarım ve güçlendirmesinin yapılması e) Tüm dekorasyon, tamirat, tadilat işlerinin yapılması  f) Mekanik tesisata ilişkin anahtar teslimi veya kısmen taahhüt işleri yapılması g) Elektrik tesisatına ilişkin anahtar teslimi veya kısmen taahhüt işleri yapılması 5-Her türlü gayrimenkul satın alınıp, satılması kiraya verilmesi satın alınan gayrimenkullerin geliştirilerek proje üretilmesi, tanıtılıp pazarlanması, 6-Konusu ile ilgili olarak gerekli teknik ve idari elemanların şirket kadrosuna dâhil edilmesi veya konusu ile ilgili işlerde hizmet satın alınması, 7-Şirketin faaliyet göstereceği alanlarda ve gerekli görülen her konuda pazarlama, ekonomik organizasyon, fizibilite, eğitim ve yayın çalışmaları yapılması, kadrolar ihdas edilmesi, 8-Şirket amacını gerçekleştirmek için diğer sermaye ve bireysel şirketler ile adi ortaklık, iş ortaklığı veya konsorsiyum kurabilir veya kurulmuş olan ortaklıklara dahil olabilir, 9-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve nakil vasıtaları alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.Şirkete ait gayrimenkuller üzerinde Şirketin doğmuş veya doğacak borçları için veya teminat maksadı ile veya üçüncü şahıs veya Şirketlerin doğmuş veya doğacak borçları için veya teminat için ipotek,sınırlı ayni hak,irtifak tesis edebilir.  10-  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü iş makineleri ve techizatlar alabilir ve bunları kiralayabilir, satabilir. 11-  Şirket faaliyetini gerçekleştirmek için satın alacağı gayrimenkul, nakil vasıtaları ve iş makinelerini finansal kiralama ile alabilir, finansal kiralama sözleşmeleri imzalayabilir, rehin verebilir Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek başka işlere girişilmek istenildiğinde ortaklar kurulunun kararı ile istenilen işler yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için gereken izin alınacaktır.


Deka Gayrimenkul İnşaat Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bakırköy, Yenimahalle Mahallesi, 10 Temmuz Caddesi, Vezüv Konakları D Blok, 1/2.