Denizli ve Aydın'da 9 milyon TL'ye satılık 26 gayrimenkul!

Denizli ve Aydın'da 9 milyon TL'ye satılık 26 gayrimenkul!DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü, Denizli ve Aydın'da yer alan 28 gayrimenkulü 8 milyon 959 bin 390 TL bedelle satışa çıkardı. 


DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü, Denizli ve Aydın'da yer alan 28 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 8 milyon 959 bin 390 TL olarak belirlendi.

DSİ AYDIN 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI


Aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ile “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün “ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmeliği” hükümleri gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ihale yolu ile satılacaktır.

1. İhale; 28 Haziran 2021, 29 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde, metindeki sırası ile DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü Kuyulu Tesisleri, İdari Bina, 1. Katta, İhale Salonunda yapılacaktır.

2. Taşınmaz Mal Satışı İhalesine katılacak olanlar, satışı yapılacak taşınmaz mallara ait “TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ”ni DSİ Aydın Bölge,  Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edebilirler.

3. Satılacak taşınmazların KDV hariç muhammen bedeli ile geçici teminat (muhammen bedelin %3’ü ) aşağıdaki parsel listesinde belirtilmiştir.

Denizli ve Aydın

4. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki listede yazılı geçici teminat bedelinin en geç ihale gününden bir gün önce saat 16:00’ya kadar T.C Ziraat Bankası Aydın Şubesi Işıklı Kavşağı IBAN:TR48 0001 0026 4739 6213 9250 28  DSİ 21. Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılması veya İhale saati öncesi, mesai saatleri içerisinde İdaremiz Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya aynı kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.

5. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6. İhale ve satışla ilgili bütün vergi, harçlar, alım satım giderleri ve % 18 KDV’si ile binde 5.69 oranındaki karar pulu bedeli ihale edilene aittir.

7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal satış ve kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

9. İsteklilerin parsel listesinde belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri zorunludur.

a)Nüfus cüzdanı sureti(gerçek kişi olması halinde)
b)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)
c)Tüzel kişilerde 2021 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği
d)Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı)

Denizli ve Aydın

Denizli ve Aydın

Denizli ve Aydın

Denizli ve Aydın

Denizli ve Aydın